شرایط انتقال دانشجویان خارج از کشور به دانشگاه تهران

شرایط انتقال دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در خارج از کشور به دانشگاه تهران به شرح ذیل می‌باشد:

شرایط عمومی :خروج قانونی از کشور, معتبر بودن موسسه مبدا از نظر وزارت علوم تحقیقات و فناوری ,
نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل در دانشگاه مبدا و دانشگاه تهران از نظر مقررات آموزشی و خدمت وظیفه عمومی, دارا بودن مدارک تحصیلی تایید شده مقاطع قبلی ,نداشتن بیش از یکسال وقفه تحصیلی در زمان تسلیم تقاضا ی انتقال به مقطع کارشناسی پیوسته ،دارا بودن دیپلم ۱۲ ساله یا گواهی پایان دوره پیش دانشگاهی یا معادل ارزشیابی شده آن که به تایید وزارت آموزش و پرورش رسیده باشد.
میانگین نمرات امتحان کتبی پایان دوره متوسطه یا پیش دانشگاهی، برای انتقال به دوره‌های کارشناسی نباید کمتر از ۱۲باشد.
گذراندن حداقل ۲۴ واحد درسی یا معادل آن در یک سال تحصیلی با میانگین ۲٫۵ از ۴ یا معادل آن در دانشگاه مبدا انتقال به مقطع کارشناسی ارشد نا پیوسته گذراندن حداقل ۱۴ واحد درسی یا معادل آن در یک سال تحصیلی با میانگین ۳ از ۴ یا معادل آن انتقال به مقطع دکتری حرفه‌ای دامپزشکی میانگین نمرات امتحان کتبی پایان دوره متوسطه یا پیش دانشگاهی، برای انتقال به دوره‌های دکتری حرفه‌ای نباید کمتر از ۱۴باشد.
گذراندن حداقل ۴۸ واحد درسی یا معادل آن در دوسال تحصیلی با میانگین حداقل ۳ از ۴ یا معادل آن انتقال به مقطع دکتری تخصصی دانشجویان دوره دکتری که کلیه دروس مربوط و امتحان جامع را به تشخیص شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی، با موفقیت گذرانده و فقط پایان نامه آنها نیمه تمام مانده باشد، در صورت احراز شرایط انتقال و اخذ پذیرش از دانشگاه تهران می‌توانند پایان نامه خود را بر اساس آیین نامه دوره دکتری در این دانشگاه بگذرانند.
تبصره: در صورتی که دانشجوی انتقالی دوره دکتری، به تشخیص استاد راهنما، برای گذراندن پایان نامه نیاز به گذراندن تعدادی دروس جبرانی داشته باشد، موظف است دروس تعیین شده را به تعداد واحدهای مورد نیاز بگذراند. مدارک لازم تکمیل فرم تقاضای فارسی و انگلیسی :توصیه نامه از دو استاد، در پاکت در بسته و مهر و موم شده ،ریز نمرات رسمی به زبان انگلیسی و یا ترجمه رسمی آنها به فارسی (ریز نمرات باید حتما” به زبان انگلیسی ترجمه شده باشد و ممهور به مهر وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران یا نمایندگیهای ایران در خارج از کشور باشد.) ،نامه‌ای از دانشگاه مبدا مبنی بر اینکه داوطلب از نظر قانونی جهت ادامه تحصیل در دانشکده مبدا منعی ندارد، دو قطعه عکس ،اصل و فتوکپی مدرک دیپلم کامل متوسطه یا گواهی پایان دوره پیش دانشگاهی به همراه ریزنمرات اصل و فتوکپی مدرک کارشناسی با ریز نمرات آن (برای متقاضیان انتقال به کارشناسی ارشد) اصل و فتوکپی مدرک کارشناسی ارشد با ریزنمرات آن (برای متقاضیان انتقال به دوره دکتری) ،یک نسخه فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه ،یک نسخه فتوکپی از تمام صفحات گذرنامه ،فتوکپی برگه وضعیت خدمت نظام وظیفه برای آقایان ،واریز مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال به حساب جاری شماره ۱۸۷۱۲۱۸۰ بانک تجارت شعبه اردیبشت به نام معاونت آموزشی دانشگاه تهران ،
توجه: فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاهها که در زمان فرصت مطالعاتی عضو هیات علمی و همچنین فرزندان کارمندان رسمی دولت که در زمان ماموریت خارج از کشور در دانشگاههای خارجی شاغل به تحصیل شده اند جهت تشکیل پرونده و انتقال، به اداره کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مراجعه نمایند. خواهشمند است کلیه مدارک را در یک نوبت ارائه نمایید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.