شرایط نقل و انتقال و بورس دانشجویان

شرايط نقل و انتقال دانشجويان خارج به داخل

دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت

دانش آموزان دانشسراها و دانش آموزان چهار ساله آخر دوره متوسطه و هنرآموزان هنرستانها و آموزشگاههای فنی و حرفه ای كه ارزش تحصيلی ديپلم آنها از طرف مراجع صلاحيتدار معادل متوسط كامل شناخته شده، و دانشجويان و هنرجويان دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی اگر در حين تحصيل به سن مشموليت برسند تا زمانی كه به تحصيلات خود ادامه می دهند از اعزام به خدمت معاف خواهند بود. آندسته از دانش آموزان فارغ التحصيل داخل يا خارج كه برابر ضوابط وزارت آموزش و پرورش ديپلم شناخته شوند و برای تحصيل در موسسه های آموزش عالی داخل يا خارج كشور ملزم به طی دوره پيش دانشگاهی باشند معافيت تحصيلی تعلق می گيرد.
فارغ التحصيلان ديپلمه در صورتی كه از نظر قانون و بنا به گواهی وزارت علوم تحقیقات و فن آوری حايز شروط اشتغال به تحصيل در خارج از كشور باشند و ادامه تحصيل آنان در رشته های مورد تاييد وزارت فرهنگ و آموزش عالی باشد، می توانند با استفاده از مقررات معافيت تحصيلی برای ادامة تحصيل به خارج از كشور مسافرت كنند.
دانش آموزانی كه قبل از سن مشموليت بخواهند در خارج از كشور ادامة تحصيل دهند در صورتي كه مورد تاييد وزارت آموزش و پرورش باشد می توانند از معافيت تحصيلی برای ادامة تحصيل در خارج از كشور استفاده نمايند.
دانش آموزانی كه قبل از رسيدن به سن مشموليت از كشور خارج و در دوره دبيرستان مشغول تحصيل شده باشند در صورتی كه تحصيل آنان واجد شرايط مشمولان مشابه در داخل كشور بوده و مورد تاييد وزارت آموزش و پرورش قرار گيرد می توانند از معافيت تحصيلی استفاده نمايند.
دانشجويانی كه در خارج از كشور با استفاده از معافيت تحصيلی به تحصيل اشتغال دارند چنانچه در حين تحصيل به كشور مراجعت نمايند موظفند حداكثر ظرف۶  ماه از كشور خارج شوند. درغيراينصورت حق خروج از كشور را نخواهند داشت.
مشمولانی كه در خارج از كشور موفق به اخذ ديپلم شده باشند، چنانچه در رشته های مورد تاييد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و برابر مقررات و ضوابط آن وزارتخانه مشغول تحصيل شده يا بشوند تا رسيدن به درجة دكترا می توانند از معافيت تحصيلی استفاده نمايند. كنترل وضعيت پيوستگی تحصيلی و ساير شرايط اين قبيل مشمولين به عهدهء وزارت علوم تحقیقات و فن آوری (اداره كل دانشجويان خارج از كشور) خواهد بود
دانشجويان فوق چنانچه به دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی داخل كشور انتقال يابند به شرط اين كه فاصله تحصيلی آنان حداكثر از يك سال تجاوز نكند، برای آنها كارت معافيت تحصيلی صادر مي شود.
در زمان صلح به كليه فارغ التحصيلان فوق ليسانس و بالاتر و متخصصان ذكور ايرانی مقيم خارج از كشور اجازه داده می شود يك بار در سال حداكثر براي مدت پنج ماه به منظور شركت در سمينارها و دوره هاي خاص تخصصی، بازديدهای علمي و انجام پروژه های كوتاه مدت و ارايه خدمات خاص كوتاه مدت بنا به دعوت وزير ذی ربط (با تاييد وزارت اطلاعات و ستاد كل نيروهای مسلح) بدون بررسی وضعيت خدمت وظيفه عمومی، به جمهوری اسلامی ايران سفر نمايند.
مشمولان مقيم خارج از ايران با هر سطح تحصيلات می توانند با مراجعه به نمايندگان كنسولی ايران و تكميل اوراق مربوطه، هر سال يك بار و به مدت ۳ ماه به ايران سفر كنند.داوطلبين برای دوره های زبان اقدام به اخذ پذيرش نمايند و پس از انتقال به كشور هند در دوره های پيش دانشگاهی ثبت نام نموده یا بصورت متفرقه در آزمونهای پايان دوره پيش دانشگاهی ثبت نام كنند و پس از اخذ مدرک پيش دانشگاهی نسبت به اخذ پذيرش دانشگاهی و ثبت نام اقدام مينمايند.
اين داوطلبين می توانند قبل از پايان سال  با اخذ پذيرش از کشور خارج شوند و پس از ثبت نام در دانشگاه، نسبت به تشکيل پرونده دانشجويی درسفارت جمهوری اسلامی ايران در کشور هند اقدام نمایند. پس از تشکيل پرونده و ارسال مدارک به ايران، بستگان دانشجو با مراجعه به وزارت علوم، تحقيقات و فن آوری برای اخذ معافيت تحصيلی دانشجويان خارج از کشور اقدام می نمايند. پس از تشکيل پرونده و بررسی آن توسط وزارت علوم و تامين وثيقه مربوطه حکم معافيت تحصيلی صادر و برای سفارت جمهوری اسلامی ايران در کشور مربوطه ارسال ميگردد. از آن پس دانشجو مجاز خواهد بود حداکثر ۳ ماه در سال در ايران در کنار خانواده خود به سر برد.

شرايط و مدارک موردنياز در خصوص دانشجويان آزاد دوره دکتری خارج از کشور متقاضی استفاده از بورس تحصيلی

۱) حداکثر سن در زمان شروع دوره دکترا ۳۵ سال می باشد. در مورد اعضای هيات علمی رسمی لازم است حداقل سه برابر مدت استفاده از بورس تحصيلی از سنوات خدمت ايشان به عنوان هيات علمی رسمی باقی مانده باشد.
تبصره: اعطای بورس به متقاضيان فوق الذکر که دارای شرايط تحصيلی درخشان (به تشخيص کميته بورس) باشند از سال دوم قابل بررسی خواهد بود.

۲) دانشگاه های محل تحصيل دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد متقاضی بورس در خارج از کشور معتبر بوده و چنانچه فارغ التحصيل دانشگاه های داخل کشور باشند لازم است حداقل يکی از دو مقطع تحصيلی را در دانشگاه های دولتی گذرانده باشند.

۳) حداقل معدل در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد به ترتيب ۱۴ و ۱۵ باشد.

۴) مدت اقامت در کشور محل تحصيل (با احتساب مدت بورس و مدت تحصيل) حداقل از نصف مدت دوره دکترا بيشتر باشد.

۵) متقاضی بورس بايد اعلام نياز از يکی از دانشگاه های وابسته به وزارت علوم ارائه نمايد.

۶) لازم است پايان نامه دانشجو با زمينه کاری استاد راهنما هماهنگی داشته باشد.

مدارک مورد نياز :

۱) تصوير تمام صفحات شناسنامه و گذرنامه.

۲) شش قطعه عکس ۴ × ۳ .

۳) تصوير مدارک تحصيلی کارشناسی و کارشناسی ارشد با قيد معدل.

۴) برگه اشتغال به تحصيل با ذکر رشته، مقطع تحصيلی، تاريخ احتمالی فراغت از تحصيل، موضوع تز و همچنين C.V استاد راهنما با تاييد دانشگاه.

۵) نامه اعلام نياز از يکی از دانشگاه های داخل.

۶) فرم گزينش تکميل شده.

۷) تاييديه سرپرستی مبنی بر صحت مدارک فوق.

۸)  وثيقه ملکی.

شرايط انتقال دانشجويان ايرانی شاغل به تحصيل در خارج از کشور به دانشگاههای داخل (وزارت علوم، تحقيقات و فناوری)

در حال حاضر يکی از شرايط انتقال دانشجويان ايرانی شاغل به تحصيل در خارج از کشور در دوره کارشناسی، داشتن مدرک پيش دانشگاهی از ايران با معدل کتبی حداقل ۱۲ و يا معادل ارزشيابی شده آن توسط وزارت آموزش و پرورش و نيز گذراندن حداقل ۳۶ واحد ترمی يا معادل آن با معدل کل حداقل ۵/۲ از ۴ يا معادل آن در دانشگاه معتبر خارج از کشور می باشد. مدارک موردنياز به شرح زير می باشد:

۱) اصل و فتوکپی مدرک ديپلم کامل متوسطه (يا پايان مدرک پيش دانشگاهی) با ريز نمرات آن.

۲) اصل و فتوکپی گواهی اشتغال به تحصيل دانشگاه همراه با اصل و فتوکپی کليه ريزنمرات و مدارک تحصيلی دوره نيمه تمام (کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا)

۳) اصل و فتوکپی مدرک کارشناسی با ريزنمرات آن (در صورت داشتن مدرک کارشناسی)

۴) اصل و فتوکپی مدرک کارشناس ارشد با ريزنمرات آن (در صورت داشتن مدرک کارشناسی ارشد)

۵) اصل و فتوکپی مدارک دوره دکترا با ريزنمرات (در صورت اشتغال به تحصيل در دوره دکترا)

۶) ارائه گواهينامه از دانشگاه محل تحصيل مبنی بر بلامانع بودن ادامه تحصيل با مهروتاييد دانشگاه ونمايندگی جمهوری اسلامی ايران در کشور محل تحصيل

۷) اصل وکپی آخرين مدرک تحصيلی اخذ شده ازايران برای دانشجويانی که زيرديپلم متوسطه ازايران خارج شده اند

۸)  يک نسخه فتوکپی تمام صفحات شناسنامه

۹) يک نسخه فتوکپی تمام صفحات گذرنامه

۱۰) فتوکپی برگه وضعيت خدمت نظام وظيفه (برای آقايان)

۱۱) يک قطعه عکس

۱۲) ارائه اصل و فتوکپی فيش پرداخت هزينه مربوط به تعيين وضعيت علمی از مبلغ ۲۵۰۰۰ ريال تا ۱۱۰۰۰۰ ريال برحسب مقاطعی که در آن به تحصيل اشتغال داريد.

۱۳) فتوکپی احکام بورس (برای دانشجويان بورسيه و همسر و فرزندان آنان)

۱۴) فتوکپی حکم کارگزينی هيات علمی (برای اعضای هيات علمی دانشگاههای داخل کشور و همسر و فرزندان آنها)

۱۵) ارائه نامه ای از دفتر نظارت و ارزيابی آموزش عالی مبنی بر جايابی همسر و يا ولی در يکی از دانشگاههای داخل کشور توسط دفتر فوق (برای همسر و فرزندان فارغالتحصيلان بورسيه)

۱۶) فتوکپی آخرين مدرک تحصيلی اخذ شده از کشور خارج به زبان اصلی و يک نسخه ارزشيابی شده آن (برای همسر و فرزندان فارغالتحصيلان بورسيه و عضو هيات علمی دانشگاهها که پس از اخذ مدرک در کشورهای خارج به ايران مراجعت کرده اند)

۱۷) در صورتيکه متقاضی بدلايل سياسی-اسلامی از کشور محل تحصيل خود اخراج شده است، ارائه مدارک مستند که دلالت بر اين امر بنمايد از سوی وزارت امور خارجه و سفارت جمهوری اسلامی ايران در کشور محل تحصيل الزامی است.

توجه : داوطلبان جهت دريافت پرسشنامه و کسب اطلاعات بيشتر می توانند به دفتر رايزنی علمی مراجعه نمايند.

قابل توجه دانشجويان بورسيه

مدارك و شرايط لازم جهت تمديد حكم تحصيل دانشجويان به شرح زير اعلام ميگردد :

۱) درخواست كتبی دانشجو كه حداقل به مدت ۲ ماه قبل از خاتمه مدت بورس به دفتر سرپرستی دانشجويان تحويل گرديده باشد.

۲) توضيح علل طولانی شدن تحصيل و ضرورت تمديد با ذكر تاريخ احتمالي پيش دفاع و دف
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۸/۶/۱۳۸۳ بنا به پيشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و بانک مرکزی و با استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصويب نمود:

۲-۱) کليه اشخاص حقيقی مالک خودرو در خارج از کشور مجازند با مراجعه به مرزهای گمرکی و پس از ثبت سفارش و پرداخت حقوق ورودی نسبت به واردات خودرو متعلق به خود اقدام نمايند.

۲-۲) کليه اشخاص حقيقی و حقوقی می توانند علاوه بر استفاده از روش گشايش اعتبار اسنادی از طريق حواله ای توسط سيستم بانکی نيز حداکثر تا سقف ۵ خودرو اقدام به واردات خودرو نمايند.

۳) نامه استاد راهنما مبنی بر ضرورت تمديد با ذكر زمان شروع نوشتن تز، ميزان پيشرفت نوشتن و پيش بينی زمان پيش دفاع و دفاع از تز.

۴) در صورت تمديد، دانشجو موظف خواهد بود در زمانهای پيش بينی شده تحصيل خود را به اتمام برساند.
يئت وزيران در جلسه مورخ ۸/۶/۱۳۸۳ بنا به پيشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و بانک مرکزی و با استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصويب نمود:

۱- کليه اشخاص حقيقی مالک خودرو در خارج از کشور مجازند با مراجعه به مرزهای گمرکی و پس از ثبت سفارش و پرداخت حقوق ورودی نسبت به واردات خودرو متعلق به خود اقدام نمايند.

۲- کليه اشخاص حقيقی و حقوقی می توانند علاوه بر استفاده از روش گشايش اعتبار اسنادی از طريق حواله ای توسط سيستم بانکی نيز حداکثر تا سقف ۵ خودرو اقدام به واردات خودرو نمايند.

۳- واردات تجاری خودرو طبق مقررات جاری صرفا از طريق گشايش اعتبار اسنادی امکان پذير است.

 1. من مدرک دیپلم فنی کامپیوتر دارم و ذر حال تحصیل در دانشگاه خارج از کشور هستم
  آیا برای انتقال به دانشگاه های داخل به مدرک پیشدانشگاهی نیاز دارم ؟؟

 2. فارغ تحصیل لیسانس از دانشگاه ناتینگهام هستم پیش دانش گاهی هم همونجا خوندم.می‌تونم واسه ارشد برم ایران؟

 3. با سلام
  لیسانس علوم ارتباطات(روزنامه نگاری) از دانشگاه ازاد تهران دارم.
  برا ادامه تحصیل در رشته روانشناسی یا روانپزشکی میخواستم در هند مدرکم رو قبول میکنن یا باید از اول بخونم؟؟؟؟
  سپاس

 4. سلام من فارغ التحصیل مترجمی زبان هستم و می خواستم برای ادامه ی تحصیل در مقطع ارشد به هند برم لطفا در این زمینه راهنمایی کنید

  • سلام
   برای امسال اواخر ثبت نام ها می باشد سریعتر اقدام نمایید و برای ثبت نام و … در خدمت شما هستیم و هزینه تحصیل آن سالیانه حدود ۲۰۰۰ دلار می باشد

 5. سلام من مدرک دیپلم انسانی دارم مخوام برای پزشکی بورسیه تحصیلی بگیرم برای هند چه شرایطی باید داشته باشم خواهش میکنم رانماییم کنید

 6. سلام
  ميخواستم بدونم در رشته دندان در راجيو گاندي
  إمكان انتقال به أمريكا يا انگليس وجود دارد ؟؟ أيا مدرك ان معتبر است ؟؟؟ معمولا پس از چند سال إمكان انتقال وجود دارد ؟؟

  • سلام
   شما باید بدانید دانشگاه مورد نظر شما در امریکا یا انگلیس ان دانشگاه را قبول دارد یا نه
   نیاز به مکاتبات بین دانشگاهی میباشد و از الان قابل تعیین نیست

 7. با سلام وخست نباشید من سوم تجربی هستم و میخاستم بعد از بایان سال چهامم برای ادامه تحصیل به دانشگاه راجو گاندی برم میخاستم ببینم کاری از الان میخاد انجام بدم یا این که اگر توصیه ای دارید لطفا ذکر کنید

  • سلام
   بهتره از الآن زبان خودتون رو تقویت کنید
   و همچنین نباید در کارنامه درس تک ماده داشته باشید

 8. سلام من دارای مدرک پیش دانشگاهی تجربی با معدل بالا هستم و توانایی پرداخت هزینه های بالای رشته ی دکتری داروسازی در هند رو ندارم مخواستم بدونم امکان گرفتن بورسیه برای من وجود دارد یا خیر؟کلا شرایط دریافت بورسیه تحصیلی چه چیزهایی هست و باید به کجا مراجعه کرد؟ ممنون میشم اگر جوابم رو بدید

  • سلام
   کشور هندوستان بورسیه تحصیلی ندارد
   میتوانید در کالج های ارزان قیمت که شرایط تقسیط شهریه دارند تحصیل کنید
   هزینه برای کل ۶ سال ۶۵ میلیون تومان است

 9. با سلام اینجانب سعید رضایی مقدم دانشجوی دکتری در دانشگاه میسور .هندوستان در سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ که سوابق من نیز مورد تایید سفارت جمهوری اسلامی ایران در حیدر ابادقرارگرفته است.از پایان نامه
  خود در دانشکگاه میسور نیز دفاع کرده ام و بخاطر موضوع ویزای دانشجویی پایان نامه ام فقط برای داوری به داور خارجی توسط دانشگاه ارسال نگردید لذا برای دفاع ازپایان نامه به ایران انتقالی گرفتم.خواهش من اینست اگر ممکن ازمون زبان را با توجه به شرایط و طولانی شدن زمان تحصیل تخفیف دهیدمنتظر جواب ایمیلتان هستم با تشکر

  • سلام
   خدمات ما در زمینه مشاوره و اعزام دانشجو به هندوستان میباشد
   اگر در این زمینه سوالی دارید در خدمتیم

 10. سلام من هنوز وارد دانشگاه نشدم و سال اخر دبیرستان هستم ایا میتوانم بورس دانشگاه جامایا در هند شوم و بدون پرداخت هزینه ی تحصیلی در ان دانشگاه ارشد و کارشناسی ارشدم زابگیرم؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.