صدور معافیت تحصیلی دانشجویان خارج

معافیت تحصیلی برای دانشجویان ایرانی مقیم خارج از کشور درسامانه جامع مکانیزه سازمان وظیفه عمومی صادر می‌شود.

به گزارش مهر، صدورمعافیت تحصیلی برای دانشجویان ایرانی مقیم خارج از کشور و فارغ‌التحصیلان مقاطعکارشناسی و کارشناسی ارشد داخل کشور از طریق مرکز عملیات مشمولین سازمان وظیفهعمومی ناجا انجام می شود.

بر همین اساس افرادی که قبل از ورود به سن مشمولیتاز کشور خارج شده باشند در صورت ثبت ‌نام و شروع به تحصیل در دوره دبیرستان و یاپیش دانشگاهی در خارج از کشور با درخواست وزارت آموزش و پرورش از معافیت تحصیلیبرخوردار می شوند و در صورت پذیرفته شدن در دانشگاههای معتبر مورد تایید وزارتخانههای علوم یا بهداشت، می توانند تا اخذ مدرک دکتری از معافیت تحصیلی استفادهکنند.

برپایه همین گزارش فارغ‌ التحصیلان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشددانشگاههای داخل کشور در صورت پذیرش توسط دانشگاههای معتبر مورد تایید وزارتخانههای علوم و بهداشت با درخواست وزارتخانه های مربوط و مشروط بر آنکه فاقد غیبت باشندبا سپردن وثیقه نقدی، یا ضمانت نامه بانکی و یا سند ملکی به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریالمی توانند از معافیت تحصیلی استفاده کنند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.