ضوابط و مقررات ارزشیابی مدارک دانشگاه های خارج از کشور به روز شده در تاریخ : ۲۸/۰۸/۹۲

download-31(برای ارزشیابی مدارکی که شروع دوره تحصیلی مربوط به آنها، بعد از اول سپتامبر ۲۰۱۳ باشد)

ماده ۱: تعاریف

۱ـ۱ وزارت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱-۲ سازمان: سازمان امور دانشجویان ۱ـ۳ اداره کل: اداره کل اموردانش آموختگان در سازمان ۱ـ۴ مؤسسه/ مؤسسات: هر یک/ همه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی خارج از کشور. ۱ـ۵ مدرک تحصیلی: مدرک صادره از مؤسسه/ مؤسسات است که در ارتباط با رشته های تحصیلی وزارت متبوع بوده و از طرف مؤسسه/ مؤسسات به دانش آموختگان مربوط اعطا می شود. ۱-۶ دانش آموختگان: کسانی که در یکی از مؤسسات تحصیل کرده و موفق به دریافت مدرک تحصیلی شده اند. ۱-۷ ارزشیابی: تعیین ارزش علمی مدارک تحصیلی صادره از مؤسسات خارجی به مأخـذ یکـــی از مقاطع رسمی مورد تایید وزارت .۱ـ۸ اعتبارسنجی: تعیین اعتبار علمی مؤسسه/ مؤسسات بر اساس موازین این آئین نامه ۱-۹ ارزشنامه: مدرکی است که بر اساس مفاد این آئین نامه و به تصویب هریک از کمیسیون های ارزشیابی مدارک، به عنوان همطرازی تحصیل در مؤسسه/ مؤسسات توسط اداره کل صادر و به امضای رئیس سازمان می رسد. ۱ـ۱۰ شیوه آموزشی : تحصیل دانش آموخته بر اساس مفاد این آئین نامه، حضوری، نیمه حضوری و یا غیر حضوری تعیین می شود، حتی اگر در مؤسسه ذی ربط به عنوان حضوری ثبت‌نام کرده باشد. تحصیلات مکاتبه‌ای، از راه دور، مجازی، الکترونیکی، مبتنی بر اینترنت و مانند آنها نیز فقط غیر حضوری شناسائی می شوند

ماده ۲: طول دوره تحصیل و اقامت

مدت زمان رسمی دوره های آموزش عالی هر مؤسسه به استناد تقویم آموزشی رسمی مربوط بررسی و مطابق با جدول ۱ همطراز می شود و همچنین حداقل مدت زمان اقامت الزامی دانشجوئی دانش آموخته در کشور محل تحصیل برای تطبیق به انواع تحصیلات حضوری و نیمه حضوری، به استناد گذرنامه ارائه شده به اداره کل، به شرح همان جدول تعیین می شود. جدول ۱: طول دوره های تحصیلی و حداقل مدت (ماه) اقامت دانشجویی برای انواع تحصیلات حضوری و نیمه حضوری

دوره تحصیلی طول دوره

تحصیل حداقل مدت اقامت دانشجویی لازم برای تحصیلات حضوری حداقل مدت اقامت دانشجویی لازم برای تحصیلات نیمه حضوری کاردانی                          ۲۴        ۱۶ کارشناسی سه ساله           ۳۶        ۲۴ کارشناسی چهارساله         ۴۸       ۳۲ کارشناسی ارشد ناپیوسته    ۲۴       ۱۶ ـ کارشناسی ارشد پیوسته     ۶۰       ۴۰ دکترای سه ساله               ۳۶ ۲۴ ۱۸ ماه دکترای چهارساله             ۴۸ ۳۲ ۲۴ ماه سایر دوره ها به تشخیص اداره کل

ماده ۳: مبانی ۳-۱ برای ارزشیابی مدارک تحصیلی، علاوه بر مفاد این آئین نامه، ضوابط و مقررات عمومی و ضوابط خاص آموزشی هر کشور که به پیشنهاد اداره کل و تصویب شورای ارزشیابی اطلاع رسانی می شود و در سایت سازمان درج می گردد، مورد بررسی و توجه قرار می‌گیرد و رعایت مفاد آنها از طرف دانش آموخته در طی دوره تحصیل، الزامی است. ۳-۲ مدارک تحصیلی دانش آموختگان پس از وصول به اداره کل، به لحاظ تطبیق با مدت اقامت دانشجویی برابر جدول ۱ مورد بررسی قرار گرفته و به شرح زیر اقدام می شود. الف- مدارک تحصیلی حضوری در همه مقاطع قابل ارزشیابی می باشند. ب- مدارک تحصیلی ناشی از تحصیلات نیمه حضوری و غیر حضوری در هیچ‌یک از انواع دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی کارشناسی ارشد و غیرحضوری دوره دکتری قابل ارزشیابی نیست. تبصره: درج عبارت “نیمه حضوری” و “غیر حضوری” در ارزشنامه های دوره های دکتری که صادر می شود، ضروری است. یادآوری: اداره کل از دریافت مدارک تحصیلی ناقص معذور است. تشکیل پرونده برای تعیین مراحل ارزشیابی صرفاً برای مدارک تحصیلی کامل امکانپذیر است. ۳-۳ مدارک تحصیلی در چارچوب مقاطع رسمی داخل کشور و شامل کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری ارزشـیابی می‌شود. کمیسیون های ارزشیابی مدارک برای تعیین عنوان رشته تحصیلی، رشته و گرایش تحصیلات پیشین را نیز مورد توجه قــرار می دهند. ۳-۴ مدارک تحصیلی رشته های مرتبط با “زبان و ادبیات فارسی” از کلیه مؤسسات معتبر مورد تایید وزارت، در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد، با بررسی کیفی جامع و دقیق قابل بررسی و ارزشیابی می باشد، اما مدارک رشته زبان و ادبیات فارسی دوره دکتری کشورهای خارجی، حتی از شبه قاره، تاجیکستان و افغانستان قابل بررسی و ارزشیابی نمی باشد. ۳-۵ ارزشیابی مدارک “زبان خارجی ثالث” بنا به تشخیص کمیسیون ارزشیابی مدارک و با بررسی کیفی انجام می‌گردد. ۳-۶ مدارک تحصیلی دوره های شش ساله دامپزشکی(MVM6 ) در صورت ارایه پایان نامه و گذراندن حداقل ۲۲۰ واحد در مقطع “دکـترای عمومی حرفه ای دامپزشکی” و بدون نیاز به ارایه پایان نامه و دوره های پنج ساله دامپزشکی با ارایه پایان نامه، ” کارشناسی ارشد دامپزشکی” ارزشیابی می گردد.

ماده ۴ : اعتبار سنجی:

یکایک مؤسسات و شعب آنان در کشورهای مختلف، بر اساس ویژگی‌های عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری، اداری ـ مالی و رفاهی بررسی، به یکی از گروههای زیر سطح بندی میشوند و به نحو مقتضی از طریق اداره کل اطلاع رسانی می گردد. ۱٫ گروه الف: مؤسسات ممتاز ۲٫ گروه ب: مؤسسات خوب ۳٫ گروه ج: مؤسسات متوسط ۴٫ گروه د: مؤسسات ضعیف ۵٫ گروه هـ‌ : مؤسسات غیر قابل قبول تبصره: مدارک تحصیلی مؤسسات غیر قابل قبول، به هیچ عنوان ارزشیابی نمی شود.

ماده ۵: ارزشیابی مدارک تحصیلی کاردانی

۱- مدارک تحصیلی کاردانی کلیه مؤسسات سه گروه اول شامل ممتاز، خوب و متوسط، پس از بررسی و اطمینان از صحت صدور و تعلق آن، ارزشیابی و ارزشنامه مربوط صادر می شود. ۲- مدارک تحصیلی کاردانی مؤسسات ضعیف توسط کمیسیون تخصصی ذی ربط بررسی و اتخاذ تصمیم می شود.

ماده ۶: ارزشیابی مدارک تحصیلی کارشناسی

متناسب با سطحی که هر یک از مؤسسات، اعتبار سنجی شده اند، مدارک تحصیلی کارشناسی مربوط، به شرح زیر ارزشیابی می شود: ۶-۱ برای مؤسسات ممتاز و خوب، در صورت داشتن مدرک دیپلم دوازده (۱۲) ساله یا پیش دانشگاهی معتبر ۶-۲ برای مؤسسات متوسط و ضعیف، علاوه بر شرط مندرج در بند ۶-۱ لازم است: الف- معدل دیپلم یا پیش دانشگاهی دانش آموخته، حداقل ۱۴به بالا یا همطراز آن باشد ب- رشته تحصیلی دانش آموخته با رشته تحصیلی دبیرستانی و پیش دانشگاهی وی سازگار باشد ج- در صورت نداشتن شرائط بندهای الف و یا ب، مشروط به شرکت در آزمون کتبی و مصاحبه علمی و احراز توانمندی های علمی تخصصی و حرفه ای متقاضی

ماده ۷: ارزشیابی مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد

متناسب با سطحی که هر یک از مؤسسات، اعتبار سنجی شده اند، مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد مربوط، به شرح زیر ارزشیابی می شود: ۷-۱ مدارک تحصیلی صادره از مؤسسات ممتاز و خوب، به شرط داشتن مدرک کارشناسی معتبر ۷-۲ مدارک تحصیلی صادره از مؤسسات متوسط، علاوه بر داشتن مدرک کارشناسی معتبر، لازم است: الف- رشته تحصیلی کارشناسی ارشد با رشته تحصیلی مقطع کارشناسی هم راستا باشد ب- معدل کل مدرک کارشناسی حداقل ۱۴ به بالا یا معادل آن باشد ج- در صورت نداشتن هر یک از شروط الف و یا ب، به شرط بررسی کیفی و احراز توانمندی‌های علمی ـ پژوهشی و حرفه‌ای متقاضی از طریق اخذ آزمون، مصاحبه علمی، ارائه مقاله علمی ـ پژوهشی، حسب مورد یک یا همه آنها به تشخیص کمیسیون‌های ارزشیابی مدارک تحصیلی. تبصره: مدارک تحصیلی دوره کارشناسی ارشد صادره از مؤسسات ضعیف غیر قابل بررسی و ارزشیابی می باشد.

ماده ۸: ارزشیابی مدارک اعتبار تحصیلی دکتری

متناسب با سطحی که هر یک از مؤسسات، اعتبار سنجی شده اند، مدارک تحصیلی دکتری مربوط، به شرح زیر ارزشیابی می شود: ۸-۱ مدارک تحصیلی صادره از مؤسسات ممتاز، مشروط به داشتن مدرک کارشناسی ارشد معتبر ۸-۲ مدارک تحصیلی صادره از مؤسسات خوب، علاوه بر شرط مندرج در بند ۸-۱، لازم است: الف- داشتن مدرک کارشناسی و کارشناسی‌ارشد معتبر از دانشگاههای داخل و یا مؤسسات گروه‌های ممتاز یا خوب ب- داشتن رساله کیفی به تشخیص متخصصین مرتبط منتخب کمیسیون ذی ربط ارزشیابی مدارک ج- در صورت نداشتن شرط الف، ضمن دارا بودن مدارک تحصیلی معتبر در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و پایان نامه کیفی، مشروط به بررسی کیفی و احراز توانمندی‌های علمی ـ پژوهشی و حرفه‌ای متقاضی و برگزاری جلسه دفاعیه، درخواست مقاله (یا مقالات) علمی ـ پژوهشی به تشخیص کمیسیون. ۸-۳ مدارک تحصیلی مربوط به مؤسسات متوسط، به شرط داشتن معیارهای زیر: الف- داشتن مدرک کارشناسی ارشد معتبر با معدل حداقل ۱۵ به بالا و همچنین مدرک کارشناسی معتبر ب- ارتباط مستقیم رشته تحصیلی دکتری با رشته تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد ج- داشتن رساله کیفی به تشخیص صاحب‌نظران متخصص منتخب کمیسیون ارزشیابی مدارک ذی ربط د- چاپ حداقل ۲ مقاله علمی ـ پژوهشی مستخرج از رساله تبصره: مدارک تحصیلی دوره دکتری صادره از موسسات ضعیف غیر قابل بررسی و ارزشیابی می باشد.

ماده ۹: سایر مقررات

۹-۱ مدارک تحصیلی مربوط به دوره های نیمه حضوری و غیر حضوری در مقطع دکتری صرفاً برای مؤسسات ممتاز و خوب با رعایت شاخصهای مربوط و محدودیت های زیر(برایکسانی که از تاریخ تصویب این آئین نامه، شروع به تحصیل در دوره‌های نیمه حضوری و غیر حضوری نمایند، ) قابل بررسی و ارزشیابی می باشند، الف- مدارک تحصیلی ناشی از تحصیلات نیمه‌حضوری مؤسسات ممتاز و خوب، حسب مورد همانند مقررات مربوط به مدارک تحصیلی صادره از مؤسسات متوسط (۸-۳). ب- داشتن استاد راهنمای دوم داخلی، از اعضای هیأت علمی دانشگاهها که مجاز به داشتن دانشجوی دکتری می باشند و مبتنی بر اخذ موافقت رسمی از معاونت آموزشی دانشگاه و پرداخت هزینه های مربوط به تشخیص دانشگاه ج- رعایت مفاد مندرجات ماده ۸ در هنگام ارزشیابی مدارک تحصیلی توسط اداره کل

۹-۲ مدارک تحصیلی ناشی از تحصیلات نیمه حضوری مؤسسات متوسط و ضعیف غیرقابل ارزشیابی می باشند. ۹-۳ پرداخت تمامی هزینه های مربوط به ارزشیابی مدارک تحصیلی بر عهده متقاضی می باشد ۹-۴ مقالات علمی پژوهشی مندرج در مواد ۷ و ۸ لازم است واجد شرائط زیر باشند: الف- دانش آموخته مؤلف اصلی آنها باشد ب- موضوع و محتوای آنها، هم راستا با پایان نامه تحصیلی یا رساله دکتری باشد. ج- به تشخیص کمیسیون ذی ربط ارزشیابی مدارک در نشریات علمی ‌پژوهشی دارای نمایه بین‌المللی معتبر منتشر شده باشد ۹-۵ برای ارزشیابی مدارک تحصیلی، ارائه اصل و فتوکپی کلیه مستندات مورد اشاره در این آئین نامه با داشتن مهرهای معتبر مراکز صادر کننده الزامی است. تبصره: مدارک خارج از کشور علاوه بر این باید به مهر و تأیید نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور رسیده باشد. ۹-۶ مدارک تحصیلی مقطع دکتری که بدون گذراندن دوره کارشناسی ارشد و پس از اتمام دوره کارشناسی اخذ شده باشد، قابل بررسی و ارزشیابی نمی باشد. تبصره: کسانی که دارای مدرک کارشناسی با درجه ممتاز ‌باشند، در صورتی که به علت ممتاز بودن به صورت مستقیم و بدون گذراندن دوره کارشناسی ارشد، به دوره دکترای موسسات ممتاز و خوب وارد شده باشند، مدرک تحصیلی دکتری آنان، مشروط به بررسی و تأیید کیفیت رساله و ارزیابی توانمندی‌های علمی پژوهشی متقاضی از طریق انجام مصاحبه تخصصی و یا درخواست مقاله و رعایت کلیه ضوابط و مقررات، به ماخذ دکتری قابل بررسی و ارزشیابی است. ۹ـ۷ در هنگام ارزشیابی همزمان مدارک تحصیلی دو مقطع متوالی تحصیلی، چنانچه مدرک تحصیلی مقطع قبلی از مؤسسه ای اخذ شده باشد، که آن موسسه از نظر مرجع قانونی ذیربط معتبر ولی ازنظر وزارت معتبر نباشد، اما مدرک تحصیلی مقطع بالاتر از مؤسسه معتبر گروههای ممتاز و خوب باشد، مدرک تحصیلی مقطع بالاتر به ترتیب با ضوابط مربوط به مؤسسات متوسط و ضعیف ارزشیابی خواهد شد. درصورتی که مدرک تحصیلی مقطع بالاتر از موسسه معتبر گروه‌های متوسط و ضعیف باشد، مدرک مقطع مورد نظر غیرقابل ارزشیابی است. ۹ـ۸ مدارک تحصیلی دانش آموختگانی که با مدرک دارای ارزش استخدامی و یا معادل، در یکی از مؤسسات معتبرادامه تحصیل داده و مدرک بالاتر اخذ نموده باشند، مدارک آنان غیرقابل بررسی و ارزشیابی است. ۹-۹ انتخاب پایان نامه یا رساله در ارتباط با نیازهای داخل کشور، منوط به داشتن یک استاد راهنمای دوم از میان اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و طی مراحل مندرج در بند ب ماده ۹-۱ می باشد. ۹-۱۰ مدارک تحصیلی مربوط به رشته های تحصیلی هنری، صنعتی و مانند آنها که علاوه بر دروس نظری، مهارتهای حرفه ای خاصی نیز از سوی مؤسسه محل تحصیل به دانشجویان ارائه می شود، مشروط به اعتبار مؤسسه، بر اساس ضوابطی که به تصویب شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی خواهد رسید می باشد و در ارزشنامه صادره در کنار ذکر مقطع تحصیلی، کلمه “حرفه ای” نیز درج می شود. ۹-۱۱ حذف واژه “معادل ” از ارزشنامه های صادره قبلی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، منوط به تکمیل و دریافت مدرک تحصیلی مقطع تحصیلی بالاتر از دانشگاه یا مؤسسه معتبر گروههای ممتاز و خوب و یا کسب حداقل هشتاد درصد نـمـره آخرین فرد پذیرفته شده در آزمون ورودی مقطع بالاتر سازمان سنجش آموزش کشور می باشد. ۹-۱۲ مدارک دوره (Doctor of Business Administration) DBA چنانچه متضمن تهیه و دفاع از رساله بوده باشد، به ماخذ دکتری و درغیر اینصورت با ارائه حداقل یک مقاله علمی ـ پژوهشی با رعایت مفاد ۹-۴ و مندرجات ماده ۸ به ماخذ دکتری قابل بررسی و ارزشیابی می تواند باشد. ۹-۱۳ بررسی و ارزشیابی مدارک مقطع دکتری رشته‌های مربوط به زبان و ادبیات خارجی (عربی، روسیه و …) که بنا به مندرجات ماده ۸ و ضوابط خاص ارزشیابی مدارک کشورهای مربوط، نیازمند انتشار مقاله در نشریات دارای نمایه بین‌المللی است، می‌تواند در قبال ارائه مقالات چاپ شده در نشریات علمی ـ‌ پژوهشی معتبر در کشورهای مربوط (کشورهای عربی، روسیه و …) انجام پذیرد. ۹-۱۴ صدور اصل ارزشنامه، منوط به امضای تعهدنامه دانش آموخته، مبنی بر اعلام موافقت کتبی با رأی صادره کمیسیون‌های ارزشیابی مدارک و نیز پرداخت وجه تمبر الصاقی و سایر هزینه‌های مربوط در صورت نیاز خواهد بود.

ماده۱۰: تجدید نظر خواهی

هر گونه درخواست تجدید نظر و یا اعتراض به نتایج ارزشیابی، صرفاً تا یک سال پس از صدور گواهی موقت قابل طرح و بررسی است. بدیهی است پس از صدور اصل ارزشنامه، هیچگونه اعتراضی قابل وصول و بررسی نخواهد بود.

422121_mo

گروه الف (ممتاز)

آفریقای جنوبی ۱٫ University of Cape Town

آلمان ۱٫ Bielefeld University 2. Eberhard Karls Universität Tübingen 3. Freie Universität Berlin 4. Humboldt-Universität zu Berlin 5. Johann Wolfgang Goethe University Frankfurt am Main 6. Justus-Liebig-Universität Gießen 7. Leibniz Universität Hannover 8. Ludwig-Maximilians-Universität München 9. Philipps-Universität Marburg 10. Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen 11. Ruhr-Universität Bochum 12. Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 13. Technische Universität Darmstadt 14. Technische Universität Dresden 15. Technische Universität Braunschweig 16. Technische Universität München 17. Universität Bayreuth 18. Universität Bremen 19. Universität des Saarlandes 20. Universität Dortmund 21. Universität Erlangen-Nürnberg 22. Universität Freiburg 23. Universität Jena 24. Universität Karlsruhe 25. Universität Leipzig 26. Universität Regensburg 27. Universität Stuttgart 28. Universität Ulm 29. Universität Mannheim 30. University of Bonn 31. University of Duisburg-Essen 32. University of Düsseldorf 33. University of Frankfurt 34. University of Göttingen 35. University of Halle-Wittenberg 36. University of Hamburg 37. University of Kiel 38. University of Köln 39. University of Konstanz 40. University of Mainz 41. University of Muenster 42. University of Würzburg آمریکا ۱٫ Arizona State University 2. Boston University 3. Brown University 4. California Institute of Technology 5. Carnegie Mellon University 6. Case Western Reserve University 7. College of William & Mary 8. Columbia University 9. Cornell University 10. Dartmouth College 11. Duke University 12. Emory University 13. George Washington University 14. Georgetown University 15. Georgia Institute of Technology 16. Harvard University 17. Indiana University 18. Indiana University Bloomington 19. Johns Hopkins University 20. Massachusetts Institute of Technology 21. Michigan State University 22. New York University (NYU) 23. Northwestern University 24. Ohio State University 25. Pennsylvania State University 26. Princeton University 27. Purdue University 28. Queen Mary, University of London 29. Rensselaer Polytechnic Institute 30. Rice University 31. Rockefeller University 32. Rutgers, The State University of New Jersey – New Brunswick 33. Stanford University 34. Stony Brook University 35. Texas A&M University – College Station 36. The University of Texas at Austin 37. Tufts University 38. University of Arizona 39. University of California Berkeley 40. University of California Davis 41. University of California Irvine 42. University of California Los Angeles 43. University of California Riverside 44. University of California Santa Barbara 45. University of California Santa Cruz 46. University of California, San Diego 47. University of Chicago 48. University of Colorado at Boulder United States 49. University of Colorado at Denver 50. University of Florida 51. University of Hawaii 52. University of Illinois – Urbana 53. University of Illinois, Chicago (UIC) 54. University of Iowa 55. University of Maryland, college park 56. University of Massachusetts, Amherst 57. University of Michigan 58. University of Minnesota, Twin Cities 59. University of North Carolina, Chapel Hill United States 60. University of Notre Dame 61. University of Pennsylvania 62. University of Pittsburgh 63. University of Rochester 64. University of Utah 65. University of Virginia 66. University of Washington 67. University of Wisconsin Madison 68. Vanderbilt University 69. Washington University in St. Louis 70. Yale University 71. Yeshiva University اتریش ۱٫ University of Innsbruck 2. University of Vienna 3. Vienna University of Technology

اسپانیا ۱٫ Autonomous University of Barcelona 2. University of Barcelona 3. University of Vigo

استرالیا ۱٫ Australian National University 2. Monash University 3. The University of New South Wales 4. The University of Queensland 5. The University of Sydney 6. The University of Western Australia 7. University of Adelaide 8. University of Melbourne انگلیس ۱٫ Cardiff University 2. Cranfield University 3. Durham University 4. Imperial College London 5. King’s College London (University of London) 6. Lancaster University 7. London City University 8. London School of Economics and Political Science (LSE) 9. Newcastle University 10. Queen Mary, University of London 11. Queen’s University Belfast 12. Royal Holloway, University of London 13. The University of Manchester 14. The University of Nottingham 15. The University of Sheffield 16. The University of Warwick 17. University College London 18. University of Aberdeen 19. University of Bath 20. University of Birmingham 21. University of Bristol 22. University of Cambridge 23. University of Dundee 24. University of Edinburgh 25. University of Exeter 26. University of Glasgow 27. University of Leeds 28. University of Leicester 29. University of Liverpool 30. University of Oxford 31. University of Reading 32. University of Southampton 33. University of St. Andrews 34. University of Surrey 35. University of Sussex 36. University of York ایتالیا ۱٫ University of Milan 2. University of Bologna 3. Universita Degli Studi di Trento 4. Universita Degli Studi di Milano- Bicocca 5. Politecnico di Milano

ایرلند ۱٫ Trinity College Dublin 2. University College Dublin 3. University of Limerick 4. University College Cork 5. National University of Ireland, Galway برزیل ۱٫ State University of Campinas بلژیک ۱٫ Faculte Polytechnique De Mons (polytechnical Faculty of Mons) 2. Facultes Universitaires Notre – Dame De La Paix (University of Namur) 3. Facultes Universitaires Saint – Louis (University Faculties Saint – Louis) 4. Faculte Universitaire Catholique De Mons (Catholic University Faculty of Mons) 5. Fondation Universitaire Luxembourgeoise (Luxembourg University Foundation Arlon) 6. Katholieke Universiteit Leuven (Catholic University of Leuven) 7. Katholieke universiteit Brusslel (Catholic University of Brussels) 8. Limburgs Universitair Centrum (University Center of Limburg) 9. Rijksuniversiteitte Gent (State University of Ghent) 10. Universite De Liege (State University of Liege) 11. Universite De Mons – Hainaut (University of Mons- Hainaut) 12. Universite Catholique de Louvaine 13. Universiteit Antwerpen از تلفیق سه دانشگاه (Universitaire Instelling Antwerpenو Universitaire Centrum Antwerpen و UniversitaireFaculteitenSint – Ignatius teAntwerpen) 14. UniversiteitAntwerpen (University of Antwep) (UA) 15. VrijeUniversiteitBrussel (Free University of Brussels)

پرتغال ۱٫ Universidade Tecnica de Lisboa (Technical University of Lisbon) 2. Universidade de Aveiro (University of Aveiro) 3. Universidade do Minho (University of Minho) 4. Universidade do Porto (University of Porto) تایوان ۱٫ National Sun Yat-Sen University 2. National Taiwan University (NTU) 3. Ntional Tsinghua University ترکیه ۱٫ Bilkent University 2. Middle East Technical University

چین ۱٫ Fudan University 2. Nanjing University 3. Peking University 4. Shanghai Jiao Tong University 5. Sun Yat-sen University 6. Tsinghua University 7. University of Science and Technology of China 8. Zhejiang University

دانمارک ۱٫ Aarhus University 2. Technical University of Denmark 3. University of Copenhagen روسیه تحصیل صرفاً در رشته هایی مجاز است که شورای تخصصی داوری رساله دکتری برای آن رشته در دانشگاه مورد نظر دایر باشد ۱٫ Bashkir State University, (Ufa) 2. Bauman Moscow State Technical University (National Research) 3. Gubkin Russian State University of oil and Gas, (Moscow) 4. Kazan (Volga Region) Federal University 5. Kazan National Research Technical University – KAI named after A.N.Tupplev, (Kazan) 6. Kazan National Research Technological University, (Kazan) 7. Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, (Nizhni Novgorod) 8. Lomonosov Moscow State University 9. Moscow institute of Physics and Technology 10. Moscow State Institute of International Relations, MGIMO University 11. Moscow State University of Civil engineering(MGSU), Moscow 12. National Mineral Resources University ,(Saint Petersburg) 13. National Research University “Moscow Power Engineering Institute”, Moscow 14. Russian Academy of scince 15. Russian State Agrarian University – MTAA, named after K.A. Timiryazev 16. Russian state Technological University named after Tsiolkovsky – MATI, Moscow 17. Russian state Hydro meteorological University , (Saint Petersburg) 18. Russian state University of physical Education Sport, youth and Tourism (Moscow) 19. Saint Petrsburg State Polytechnic University, (Saint Petersburg) 20. Saint Petrsburg State University, (Saint Petersburg)

ژاپن ۱٫ Keio University 2. Kyoto University 3. Nagoya University 4. Osaka University 5. The University of Tokyo 6. Tohoku University 7. Tokyo Institute of Technology سنگاپور ۱٫ Nanyang Technological University (NTU) 2. National University of Singapore سوئد ۱٫ Göteborgs Universitet (Goteborg University) 2. Karolinska Institute 3. KTH, Royal Institute of Technology 4. Linköpingsuniversitet (Linkopings University) 5. Lund University 6. Stockholm University 7. SverigesLantbruks universitet — SLU (The Swedish University of Agricultural Sciences) 8. Umeåuniversitet (Umea University) 9. Uppsala University سوئیس ۱٫ École Polytechnique Federale of Lausanne 2. ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) 3. Universita della Svizzera Italiana 4. Université de Fribourg (Fribourg University) 5. Université de Neucahtel (Neucahtel University) 6. University of Basel 7. University of Bern 8. University of Geneva 9. University of Lausanne 10. University of Zurich فرانسه ۱٫ Agro Paris Tech 2. Ecole National des Ponts et chausses (ENPC – Mame – La –Vallee 3. Ecole National Superieur d’ Arcitecture de Strasbourg (Unite Pedagogique d’ Architecture de Strasbourg 4. Ecole National Superieure d’ Electrotechnique, d’ Informatique, d’ Hydrolique et des Telecommuncations de Toulouse (ENSEEIHT) 5. Ecole National Superieure d’ Ingenieurs Sud Alsaca 6. Ecole National Superieure de I’ Aeronautique et de I’Espace (ENSAE-SUPAERO) 7. Ecole National Superieure des Mines de Paris 8. Ecole National Superieure des Telecommunications de Bretagne 9. Ecole National Superieure d’Ingenieurs de Limoges (ENSIL) 10. Ecole National Superiure des Techniques Industrielles et des Mines de Nantes 11. Ecole Centrale Paris 12. Ecole Natioale Superiore d’Architecture de Grenoble 13. Ecole Nationale 14. Ecole Nationale Superieure d’ Architecture de Normandie (ENSAN) 15. École Centrale Supérieure de Lyon 16. Ecole Centrale Superieure, Paris 17. Ecole Polytechnique 18. Ecole Polytechnique (EP-Palaiseau) 19. Ecole Polytechnique Universitaire de Marseille 20. Ecole Superieure d’ Electicite (Supelec) 21. INSA – Rennes 22. INSA – Rouen 23. INSA – Strasbourg 24. INSA – Toulouse 25. INSA-LYON 26. Institut National des Telecommunications (INT) 27. Institut National Polytechnique de Gronoble 28. Institut National polytechnique de Lorraine 29. Institut National Polytechnique de Toulouse 30. Museum National d’ Histoire Naturelle 31. Pierre and Marie Curie University 32. Université de Bordeaux (I,II,III,IV) 33. Université de Franch-Comte, Besancon 34. Université de Gronoble (I,II,III) 35. Université de la Rechelle 36. Université de lille (I,II,III) 37. Université de Lyon (I,II,III) 38. Université de Metz 39. Université de Montpelier (I,II,III) 40. Université de Nancy (I,II) 41. Université de Nice Sophia Antipolis 42. Université de Poitiers 43. Université de provence (aix-marseille I,II,III) 44. Université de Rennes (I,II) 45. Université de Rouen-Haute Normadie 46. Université de Toulouse (I,II,III) 47. Université Denis Diderot (paris VII) 48. Université Jean monnet Saint-Etienne 49. Université Paris (I,II,III,IV,V,VI, VII) 50. Université Paris (IX,X,XI) 51. Université Pierre et Marie Curie (UPMC) 52. Université Strasbourg (I,II,III) 53. Université de Bourgogne, Dijon 54. Université de Clermont-Ferrand (I,II) 55. University of Paris Sud 56. Universté de Nantes فنلاند ۱٫ Aalto Universit 2. Äbo Akademi University 3. Helsinki University of Technology 4. Lappeenranta University of Technology 5. Tampere University of Technology 6. University of Art and Design Helsinki 7. University of Eastern Finland 8. University of Helsinki 9. University of Joensuu 10. University of Jyväskylä ۱۱٫ University of Lapland 12. University of Oulu 13. University of Tampere 14. University of Turku 15. University of Vaasa کانادا ۱٫ Dalhousie University 2. Dalhousie University 3. McGill University 4. McMaster University 5. Queen’s University 6. Simon Fraser University 7. The University of Western Ontario 8. Universite de Montreal 9. University of Alberta 10. University of British Columbia 11. University of Calgary 12. University of Ottawa 13. University of Toronto 14. University of Victoria 15. University of Water کره جنوبی ۱٫ KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology 2. Korea University 3. Pohang University of Science And Technology (POSTECH) 4. Seoul National University 5. Sungkyunkwan University 6. Yonsei University مالزی ۱٫ Malaya university 2. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 3. Universiti Putra Malaysia (UPM ) 4. Universiti Teknologi Malaysia (UTM) 5. Universiti Sains Malaysia (USM) نروژ ۱٫ Aalesund University College 2. Akershus University College 3. Bergen National Acadamy of the Arts 4. Bergen University College 5. BI – Norwegian School of Management 6. Bodø University College 7. Buskerud University College 8. Diakonhjemmet University College 9. Finmark University College 10. Forsvaretsingeniørhøgskole 11. Gjøvik University College 12. Harstad University College 13. Hedmark University College 14. Krigsskolen 15. Lillehammer University College 16. MF Norwegian School of Theology (MF) 17. Molde University College 18. Narvik University College 19. Nesna University College 20. Nord-Trøndelag University College (HiNT) 21. Norwegian Acadamy of Music (NMH) 22. Norwegian School of Economics and Business administration (NHH) 23. Norwegian School of Sport Sciences (NIH) 24. Norwegian School of Veterinary Science (NVH) 25. Norwegian Teacher Academy Bachelor- and masterstudies 26. Oslo National Academy of the Arts 27. Oslo University College 28. Østfold University College 29. Royal Norwegian Air Force 30. Sámi University College 31. School of Mission and Theology 32. Sjøkrigsskolen 33. SognogFjordane University College 34. Sør-Trøndelag University College 35. Stord/Haugesund University College 36. Telemark University College 37. The Norwegian Police University College 38. The Norwegian School of Information Technology 39. The Oslo School of Architecture and Design (AHO) 40. Vestfold University College 41. Volda University College نیوزلند ۱٫ The University of Auckland 2. University of Otago هلند ۱٫ Delft University of Technology 2. Eindhoven University of Technology 3. Erasmus University Rotterdam 4. Leiden University 5. Maastricht University 6. Radboud University Nijmegen 7. Tilburg University 8. University of Amsterdam 9. University of Groningen 10. University of Twente 11. Utrecht University 12. Vrije Universiteit Amesterdam (Free university Amesterdam) 13. Wageningen University and Research Center هندوستان ۱٫ All Indian Institutes of Management (کلکلته، چنای، مومبای، دهلی، احمد آباد) ۲٫ All Indian Institutes of Technology (کلکلته، چنای، مومبای، دهلی، کانپور، رورکی، بنارس، کارگپور) ۳٫ All Indian Statistical Institutes (کلکته، دهلی) ۴٫ Central Food Technical Research Institutes (CFTIR) 5. Indian Agriculture Research Institute (Delhi) 6. Indian Institute of Science (Banglore) 7. T.I.F.R (Mumbai) 8. All National Institutes (All Institutes of National Importance) (In different Indian Cities) هنگ کنگ ۱٫ City University of Hong Kong 2. Hong Kong Polytechnic University 3. Hong Kong University of Science and Tech 4. The Chinese University of Hong Kong 5. University of Hong Kong

گروه ب (خوب)

آرژانتین ۱٫ Universidad Nacional de Cordoba 2. University Austral 3. University National de la Plata 4. University of Buenos Aires

آفریقای جنوبی ۱٫ Stellenbosch University 2. University of Pretoria 3. University of the Witwatersrand

آلمان ۱٫ Akademie der Bildenden Künste Stuttgart 2. Bauhaus Universität Weimar 3. Europa- Universität Viadrina Frankfurt (Oder) 4. Technische Universität Hamburg-Harburg 5. Technische Universität Ilmenau 6. TechnischeUniversitä Berlin 7. TechnischeUniversität Chemnitz 8. TechnischeUniversität Bergakademie Freiburg 9. Technische Universität Clausthal 10. Universität Bamberg 11. Universität Siegen 12. Universität der Künste Berlin 13. Universität Hohenheim 14. Universität Kaiserslautern 15. Universität Kassel 16. Universität Trier 17. Universität Augsburg 18. Universität Greiswald 19. Universität Osnabruek 20. Universität Postdam 21. Universität rostock 22. Universität Lübeck 23. Universität Oldenburg 24. Universität Paderborn 25. Universität Magdeburg 26. Hochschule für bildendende Künste Braunschweig 27. Universität Lüneburg صرفاً رشته های علوم انسانی ۲۸٫ Universität Erfurt 29. Technische Universität Cottbus 30. Universität Wuppertal در رشته های مهندسی توصیه نمی شود.

آمریکا ۱٫ North Carolina State University 2. Oregon State University 3. University of Miami 4. Iowa State University 5. Florida State University 6. George Mason University 7. The University of Alabama at Birmingham 8. University of Nebraska – Lincoln 9. University of Tennessee – Knoxville 10. Virginia Commonwealth University 11. Virginia Polytechnic Institute and State University 12. Brandeis University 13. City University of New York City College 14. State University of New York at Buffalo 15. The University of New Mexico 16. University of Massachusetts, Amherst 17. Tulane University 18. University of Kansas – Lawrence 19. University of Kentucky 20. Washington State University 21. Illinois Institute of Technology 22. University of Tennessee 23. Howard University 24. University of South Carolina – Columbia 25. University of South Florida 26. University of Vermont 27. Brigham Young University 28. Clemson University 29. Drexel University 30. Saint Louis University 31. State University of New York at Albany 32. Temple University 33. Texas Tech University 34. The University of Montana – Missoula 35. The University of Texas at Dallas 36. Thomas Jefferson University 37. University of Alaska – Fairbanks 38. University of Arkansas at Fayetteville 39. University of Nevada – Reno 40. University of New Hampshire – Durham 41. University of Rhode Island 42. Wake Forest University 43. Wayne State University 44. Lehigh University 45. Louisiana State University 46. Northeastern University 47. University of Delaware 48. Virginia Commonwealth University 49. University of Houston 50. American University 51. Boston College 52. University of Cincinnati 53. Kent State University 54. The University of Connecticut – Storrs 55. University of Central Florida اتریش ۱٫ Johannes Kepler Universtiät Linz 2. Karl-Franzens- Universtiät Graz 3. Universtiät Salzburg 4.Akademie der bildendenKünste Wien 5.Montan universität Leoben 6.Technische Universtiät Graz 7.Universität Klagenfurt 8.Universität für angewandte Kunst Wien 9.Universität für Bodenkultur Wien 10.Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz 11.Universität für Musik und darstellendeKunst Graz 12.Universität für Musik und darstellende Kunst Wien 13.Universität Mozarteum Salzburg 13.Veterinärmedizinische Universität Wien 14. Wirtschaftsuniversität Wien

اردن ۱٫ الجامعه الاردینه ۲٫ الجامعه الیرموک اروگوئه ۱٫ Universidad ORT Uruguay

اسپانیا ۱٫ Complutense University of Madrid 2. Polytechnic University of Valencia 3. Universidad Autonoma de Madrid 4. Universidad de Granada 5. Universidad de Salamanca 6. Universidad de Sevilla 7. Universidad de Zaragoza 8. Universidade de Santiago de Compostela 9. UniversitatPompeuFabra 10. University of Navarra 11. University of Valencia

استرالیا ۱٫ Curtin University of Technology 2. Deakin University 3. Flinders University 4. Griffith University 5. James Cook University 6. La Trobe University 7. Murdoch University 8. Queensland University of Technology 9. RMIT University 10. Swinburne University of Technology 11. University of Newcastle 12. University of South Australia 13. University of Tasmania 14. University of Technology, Sydney 15. University of Wollongong

استونی ۱٫ University of Tartu 2. Tallinn University of Technology

اسلوونی ۱٫ University of Ljubljana اوکراین ۱٫ Karazin Kharkiv National University 2. Kharkiv National University of Radio Electronics 3. Kharkiv State Technical University of Construction and Architecture. 4. Kyiv National University of Construction and Architecture 5. National Academy of Sciences of Ukraine 6. National Aerospace University (Kharkiv Aviation Institute) 7. National Aviation University 8. National Technical University ‘Kharkiv Polytechnical Institute’ ۹٫ National Technical University of Ukraine (Kiev Polytechnical Institute), Ukraine 10. National University of Life Science & Environmental Studies (National Agricultural University) 11. Taras Schevchenko University of Kiev

امارات متحده عربی ۱٫ United Arab EmiratesUniversity

ایتالیا ۱٫ Politecnico di Torino 2. Polytechnic Institute of Milan 3. Sapienza University of Rome 4. Scuola Normale Superiore – Pisa 5. Universita Cattolica del SacroCuore 6. Università degli Studi di Pavia 7. Universita degli Studi di Siena (UNISI) 8. Universita degli Studi di Trieste (UNITS) 9. University degli Studi di Genova 10. University of Florence 11. University of Naples Federico II 12. University of Padua 13. University of Palermo 14. University of Pisa 15. University of Roma – Tor Vergata 16. University of Turin

انگلیس ۱٫ Aberystwyth University 2. Aston University 3. Bangor University 4. Birbeck College, University of London 5. Brunel University 6. Goldsmiths, University of London 7. Heriot-watt University 8. LoughboroughUnivesity 9. Oxford Brookes University 10. Royal Veterinary College, University of London 11. SOAS – School of Oriental and African Studies, University of London 12. Swansea University 13. The Open University 14. University of Bradford 15. University of East Anglia 16. University of Hertforshire 17. University of Hull 18. University of Strathclyde 19. University of Portsmouth

اندونزی ۱٫ Bandung Institute of Technology (ITB) 2. Universitas GadjahMada 3. University of Indonesia

ایرلند ۱٫ Dublin City University 2. National University of Ireland Maynooth

بحرین ۱٫ الجامعه البحرین

برزیل ۱٫ PontificiaUniversidade Católica de São Paulo 2. Universidade de Brasilia 3. Universidade Federal de Brasilia 4. Universidade Federal de Minas Gerais 451 5. Universidade Federal de São Paulo 6. Universidade Federal do Rio de Janeiro 7. Universidade Federal do Rio Grande Do Sul 8. Universidade Estadual Paulista (UNESP)

بلاروس ۱٫ Belarusian State Economics University 2. Belarusian State Polytechnical Academy (Belarusian National Technical University) 3. Belarusian State Technological University 4. Belarusian State University 5. Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics 6. Belarusian-Russian State University 7. Gomel State University ‘FranciskSkorina’ ۸٫ Grodno State Agrarian University 9. Minsk State Linguistic University صرفاً رشته‌های ‌مرتبط با زبان و مترجمی زبانهای روسی، انگلیسی، آلمانی، فرانسوی و اسپانیایی ۱۰٫ National Academy of Science of Belarus صرفاً مقطع دکتری ۱۱٫ Polotsk State University بلژیک ۱٫ Faculte Universitaire Des Sciences Agronomiques De Gembloux (Faculty of Agricultural Sciences of Gembloux) تایلند ۱٫ Chiang Mai University 2. Chulalongkorn University 3. Mahidol University تایوان ۱٫ Cheng Gung University 2. National Central University 3. National Cheng Kung University 4. National Chengchi University 5. National Chiao Tung University 6. National Taiwan Normal University 7. National Taiwan University of Science And Technology 8. National Yang Ming University

ترکیه ۱٫ Hacettepe University 2. Istanbul Technical University 3. Istanbul University 4. Koç University 5. Sabanci University چک ۱٫ Charles University in Prague 2. Czech Technical University In Prague 3. Palacky University in Olomoue 4. Brno University of Technology چین ۱٫ Beihang University (former BUAA) 2. Beijing Foreign Studies University 3. Beijing Institute of Technology 4. Beijing Jiaotong University 5. Beijing Normal University 6. Beijing University of Chinese Medicine 7. Beijing University of Posts and Telecommunications 8. Beijing University of Technology 9. China Agricultural University NA 10. Dalian University of Technology 11. East China Normal University 12. Harbin Institute of Technology 13. Huazhong University of Science and Technology 14. Jilin University 15. Nankai University 16. Renmin (People’s) University of China 17. Shandong University 18. Shanghai University 19. Sichuan University 20. Southeast University 21. Tianjin University 22. Tongji University 23. University of Electronic Science and Technology of China 24. University of Science and Technology Beijing 25. Wuhan University 26. Xiamen University 27. Xi’an Jiaotong University دانمارک ۱٫ University of Southern Denmark روسیه تحصیل صرفاً در رشته هایی مجاز است که شورای تخصصی داوری رساله دکتری برای آن رشته در دانشگاه مورد نظر دایر باشد ۱٫ All-Russian State University of Cinematography named after S.A. Gerasimov, (Moscow) 2. Astrakhan State Technical University, (Astrakhan)

۳٫ Far Eastern Federal University (Vladivostok) 4. Far Eastern State Technical Fisheries University (Vladivostok) 5. Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad) 6. Kuban State Agrarian University, (Krasnodar) 7. Kuban State University of Technology

۸٫ Kuban State University, (Krasnodar) 9. Lomonosov Moscow State University of Fine Chemical Technology, 10. Moscow Aviation Institute (National Research University), (Moscow) 11. Moscow state academy of veterinary medicine and biotechnology (Skryabin) 12. Moscow State Automobile and Road Technical University – “MADI”, ۱۳٫ Moscow State Conservatory named for P.I. Tchaikovsky 14. Moscow State Forest University, (Moscow) 15. Moscow State Pedagogical University, (Moscow) 16. Moscow State University of Culture and Arts 17. Moscow State University of Design & Technology 18. Moscow State University of Food Production 19. Moscow State University of Geodesy and Cartography 20. Moscow State University of Railway Engineering – MIIT, (Moscow) 21. Moscow State University of Technology and Management (MSUTM) 22. National Research Belgorod State University – BelSu, (Belgorod) 23. National Research South Ural State University, (Chelyabinsk) 24. National Research Tomsk State University, (Tomsk) 25. National Research University of Electronic Technology (MIET), (Zelenograd) 26. National University of Science and Technology “MISIS” (Moscow) 27. North Caucasian Federal University (Stavropol) 28. Novosibirsk State Technical University, (Novosibirsk) 29. Novosibirsk State University (National Research), (Novosibirsk) 30. Peoples’ Friendship University of Russia, (Moscow)

۳۱٫ Perm National Research Polytechnic University, (Perm) 32. Perm State University (National Research), (Perm) 33. Plekhanov Russian University of Economics, (Moscow) 34. Pushkin State Russian Language Institute, (Moscow) 35. Russian State University for the Humanities, (Moscow)

۳۶٫ Russian State University of Trade and Economics, (Moscow) 37. Saratov State Agrarian University named after N.I. Vavilov’ ۳۸٫ Saratov State University named after N.G.Chernyshevsky (National Research), (Saratov) 39. Siberian Federal University (Krasnoyarsk) 40. Southern Federal University (Rostov-on-Don) 41. St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation, 42. State Petroleum Technological University (Ufa) 43. State Technical University (Voronezh) 44. Ufa State Aviation Technical University, (Ufa) 45. Ural Federal University (named after B.N.Yeltsin) (Yekaterinburg) 46. Voronezh State Technical University ژاپن ۱٫ Aoyama Gakuin University 2. Chiba University 3. Doshisha University 4. Gifu University 5. Hiroshima University 6. Hokkaido University 7. Kagoshima University 8. Kanazawa University 9. Kanazawa University 10. Kobe University 11. Kumamoto University 12. Kyushu University 13. Nagasaki University 14. National Chengchi University 15. National Chung Hsing University 16. Niigata University 17. Okayama University 18. Okayama University 19. Osaka City University 20. Ritsumeikan University 21. Saitama University 22. Tokai University 23. Tokyo Metropolitan University 24. Tokyo University of Agriculture and Technology 25. University of Osaka 26. University of Tsukuba 27. Waseda University 28. Yokohama City University 29. Yokohama National University

سوریه ۱٫ جامعه البعث ۲٫ جامعه تشرین ۳٫ جامعه حلب ۴٫ جامعه دمشق سوئد ۱٫ BlekingeTekniskaHögskola (BlekingeInstitut of Technology) 2. Chalmers University of Technology 3. Högskolan I Kalmar (University College of Kalmar) 4. KungligaKonsthögskolan (Royal University College of Fine Arts) 5. Lärarhögskolan i stokholm (Stockholm Institute of Education) 6. Lulea TekniskaUniversitet (Lulea University of Technology) 7. MälardalensHögskola (University College of Mälardalens 8. Malmö Högskola (University College of Malmö) ۹٫ Mittuniversitetet (Mid- Sweden University) 10. University College of Boras (Hogskolan Boras) 11. University of Gothenburg سوئیس ۱٫ University of St Gallen (HSG)

شیلی ۱٫ Pontificia Universidad Católica de Chile 2. Universidad de Chile

عراق ۱٫ جامعه ۲٫ الجامعه التکنولجیه ۳٫ جامعه بصره ۴٫ جامعه بغداد

عربستان سعودی ۱٫ جامعه ام القری ۲٫ مکتب عبدالعزیز عمان ۱٫ السلطان قابوس فرانسه ۱٫ Ecole d’ Architecture de la ville& des Territoires a Marne la Vallée (Tolbiac) 2. Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 3. Ecoled’ingénirurs en Génie des SystémesIndustriels 4. EcoleSpéciale des Travaux Publics, du Batiment et de I ‘Industrie 5. EcoleSuperieure d’ Architecture 6. InstitiutSupérieure de Mécanique de Paris 7. Institut national de la recherché agronomique 8. InstitutSupérieure de Mécanique de Paris 9. Université d’ Avignon et des Pays de Vauculse 10. Université d’ Evry- Val-d’Essonne 11. Université d´ Orléan 12. Université de Angers 13. Université de Bretagne Occidentale 14. Université de Caen 15. Université de Cergy- Pontoise (University of Cergy- Pontoise) 16. Université de Corse Pascal Paoli 17. Université de Haute – Alsace Mulhouse 18. Université de Havre 19. Université de Limoges 20. Université de Maine – Le Mans 21. Université de Pau 22. Université de Perpignan 23. Université de Picardie Jules – Verne 24. Université de Poitiers 25. Université de Reims Champagne – Ardenne 26. Université de Savoie 27. Université de Technologie de Compiégne (UTC) 28. Université de Technologie de Troyes 29. Université de Toulon et du Var 30. Université de Valenciennes et du Hainut – Cambresis 31. Université de Versailles Saint – Quentin – en – Yvelines 32. Université Francois Rabelais de Tours 33. Universite Paris- Est 34. Université Vincennes- Saint- Denis (Paris VIII)

فنلاند ۱٫ Academy of Fine Arts 2. HankenSvenskaHandelshogskÖlan (Swedish School of Economics and Business Administration) 3. Helsinki School of Economics and Business Administration 4. KuopionYliopisto (University of Kuopio) 5. Sibelius Academy 6. Theatre Academy 7. Turku School of Economics and Business Administration فیلیپین ۱٫ Ateneo de Manila University 2. De la sale University 3. University of the Philippnes کانادا ۱٫ Concordia University 2. Laval University 3. Université du Québec 4. University of Guelph 5. University of Manitoba 6. University of Saskatchewan 7. York University 8. University of New Brunswick

کره جنوبی ۱٫ Chonbuk National University 601 2. Chonnam National University 551-600 3. Chung-Ang University 4. Chungnam National University 5. EwhaWomans University 341 6. Hankuk (Korea) University of Foreign Studies 7. Hanyang university 8. Inha University 9. Inha University 10. Kyung Hee University 11. Kyungpook National University 12. Kyungpook National University 1 13. Pusan National University 14. Pusan National University 15. Sogang University 16. University of Seoul 17. University of Ulsan کرواسی ۱٫ The University of Zagreb

کلمبیا ۱٫ Pontificia Universidad Javeriana 2. Universidad de Antioquia 3. Universidad de los Andes 4. Universidad Nacional de Colombia

لبنان ۱٫ AmericanUniversity of Beirut (AUB) 2. الجامعه البنانیه ۳٫ الجامعه بیروت العربیه ۴٫ جامعه قدیس یوسف (لبنان)

لهستان ۱٫ Jagiellonian University 2. Warsaw University 3. University of Arts in Poznan (صرفاًمقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)

مالزی ۱٫ Nottingham (شعبه دانشگاه ناتینگهام انگلستان در مالزی) ۲٫ Universiti Teknologi Petronas (UTP) مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در کلیه رشته ها و مقطع دکتری صرفاً در رشته های مهندسی شیمی، نفت، مکانیک و عمران ۳٫Universiti Teknologi Mara (UiTM) (صرفاً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در شعبه کوالالامپور) ۴٫Universiti Utara Malaysia (Northen University of Malaysia) 5. Universiti Telekom Malaysia (MMU) در رشته های علوم و مهندسی کامپیوتر،ICT و Multimedia 6.International Islamic University of Malaysia (IIUM) صرفاً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

مجارستان ۱٫ Budapest University of Technology and Economics 2. Corvinus University of Budapest 3. EotvosLorand University 4. Godollo University of Agricultural Sciences 5. Semmelweis University صرفاً رشته های تربیت بدنی و علوم ورزشی ۶٫ Szent Istvan University 7. University of Pannonia 8. University of Debrecen 9. University of Horticulture and Food Industry 10. University of Miskolc 11. University of Szeged مصر ۱٫ الازهر ۲٫ الاسکندریه ۳٫ الجامعه الامریکیه فی قاهره ۴٫ جامعه القاهره ۵٫ عین شمس مکزیک ۱٫ National Autonomous University of Mexico 2. Tecnologico de Monterrey (ITESM) نروژ ۱٫ Norwegian University of Life Sciences (UMB) 2. The Norwegian University of Science & Technology (NTNU) 3. The University of Agder (UiA) 4. The University of Bergen (UiB) 5. The University of Oslo (UiO) 6. The University of Stavanger (UiS) 7. The University of Tromsø (UiT)

نیوزلند ۱٫ Massey University 2. University of Canterbury 3. University of Waikato 4. Victoria University of Wellington هلند ۱٫ Maastricht School of Management (MSM) 2. Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht 3. Theologische Faculteit Tilburg 4. Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken 5. Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken 6. Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken (vrijg.) 7. Transnationale Universiteit Limburg 8. Nyenrode Business Universiteit 9. University for Humanistics 10. Universiteit Nimbas Graduate School of Management 11. Royal Tropical Institute (KIT) 12. Institute for Housing and Urban Development Studies (HIS) 13. Institute for Plant, Animal and Technology (PTC+) 14. Institute of Social Studies (ISS) 15. International Agricultural Centre (Wageningen International, Formerly IAC) 16. International Institute for Geo- information Science and Erth Observation (ITC) 17. International Maritime Transport Academy (STC) 18. Larenstein University of Professional Education 19. Open University of Netherlands هندوستان ۱٫ Aligarh Muslim University (Aligarh (U.P)) 2. All Institutes & University under ICAR/CSIR (In different Indian Cities) 3. AnnaUniversity 4. BanarsaHinduUniversity (Humanities, Arts, Commerce, Management) 5. BangloreUniversity 6. BharatiVidyapeethUniversity (Pune) 7. Cochin University of Science& Technology (Kerela) 8. Deccan College Postgraduate and Research Institute (pune) 9. Dehradun Institute of Technology (Dehradun (H.p)) 10. Delhi Technological University ( FormerlyDelhiCollege of Engineering) (New Delhi) 11. Gokhle Institute of Politics & Economics (Pune) 12. Guharat University (Ahmedabad) 13. IndianSchool of Mines (Dhanbad (Jharkhand)) 14. JamiaHamdard (New Delhi) 15. JamiaMiliaIslamia (New Delhi) 16. Jawaharlal Nehru University (New Delhi) 17. Jawaharlal Nehru Technological University (Hyderabad) 18. Kakatiya Univertsity (Warangal ((A.P)) Biotechnology صرفا در رشته ۱۹٫ MangaloreUniversity 20. ManipalUniversity 21. Manav Rachna University (Faridabad (Delhi)) صرفا در رشته های Biotechnology and mass Communication 22. OsmaniaUniversity 23. Panjab University (Chandigarh) 24. Postgraduate institute of Medical Education & Research (Chandigarh) 25. Panjab Technical University 26. School of Planning & Architecture – Delhi (New Delhi) 27. Tata Institute of Social Sciences (Mumbai) 28. University of banglore 29. University of Calcutta 30. University of Delhi (New Delhi) 31. University of Hyderabad 32. University of Kerala 33. University of Madras 34. University of Mumbai 35. University of Mysore 36. University of Petroleum& Energy Studies (Dehradun (H.P) 37. University of Pune 38. University of Rajasthan هنگ کنگ ۱٫ Hong Kong Baptist University یمن ۱٫ الجامعه صنعا یونان ۱٫ Aristotle University of Thessaloniki 2. National and Kapodistrian University of Athens 3. University of Crete 4. University of Patras

گروه ج (متوسط)

آلمان دانشگاه‌ها، مراکز آموزش‌ عالی‌ و مدارس‌ عالی‌ فنی‌ دولتی‌ که‌ مورد تأیید دولت‌ آلمان‌ هستند در صورت استعلام از این اداره کل صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد. آمریکا ۱٫ California State University, Long Beach, CA 2. California State University, Los Angeles, CA 3. California State University, Northridge, CA 4. California State University, Sacramento, CA 5. California State University, San Bernardino, CA 6. California State University, Fullerton, CA 7. Catholic University of America, Washington, D.C. 8. Central Connecticul State University New Britain, CT 9. Central Michigan University, Mount Pleasant, MI 10. Central Missouri State University, Warrensburg, MO 11. City University of New York, Bernard M. Baruch College,New York, NY 12. City University of New York, Brooklyn College, NY 13. City University of New York, City College, New York, NY 14. City University of New York, Herbert H. Lehman College, Bronx. NY 15. City University of New York, Hunter College, New York, NY 16. CityUniversity of New York, QueensCollege, Flushing, NY 17. ClaremontGraduateSchool, Claremont, CA 18. Clark University, Worcester, MA 19. ClarksonUniversity, Potsdam, NY 20. Cleveland State University,Cleveland, OH 21. College of William& Mary, Williamsburg, VA 22. Colorado State University, Fort Collins , CO 23. Cooper Union for the Advancement of Science and Art,New York, NY 24. Creighton University, Omaha, NE 25. De Paul University, Omaha, IL 26. Drake University, Des Moines, IA 27. Duquesne University, Pittsburgh, PA 28. East Carolina University, Greenvill, NC 29. East Tennessee State University, Johnson City, TN 30. Eastern Illinois University, Charleston, IL 31. Eastern Kentucky University, Richmond, KY 32. Eastern Michigan University, Ypsilanti, MI 33. Eastern New Mexico University, Portales, NM 34. Eastern Washington University, Cheney, WA 35. Emporia State University, Emporia, KS 36. Fairleigh Dickinson University, Florham -Madison, NJ 37. Fairleigh Dickinson University, Teaneck -Hackensack Campus, Teaneck, NJ 38. Florida Agricultural and Mechanical University, Tallahassee, FL 39. Florida Atlantic University, Boca Raton, FL 40. Florida Institute of Technology, Melbourne, FL 41. Florida International University, Miami, FL 42. Fordham University, Bronx, NY 43. Fort Hays State University , Hays, KS 44. Georgia Southern University, Statesboro, GA 45. Georgia State University, Atlanta, GA 46. Golden Gate University, San Francisco, CA 47. Gonzaga University, Spokane, WA 48. Grand Valley State University, Allendale, MI 49. Hofstra University, Hempstead, NY 50. Humboldt State University, Arcata, CA 51. Idaho State University, Pocatello, ID 52. Illinois State University, Normal, IL 53. Indiana State University at Terre Haute, Terre Haute, IN 54. Indiana University – Purdue University Fort Wayne, Fort Wayne, IN 55. James Madison University, Harrisonburg, VA 56. Kansas State University, Manhattan, KS 57. Lamar University – Beaumont, TX 58. Loma Linda University, Loma Linda, CA 59. Long Island University, Brooklyn Center, Brooklyn, NY 60. Long Island University, C.W. Post Campus, Brookville, NY 61. Louisiana Tech University, Ruston, LA 62. Loyola University of Chicago, Chicago, IL 63. Mankato State University, Mankato, MN 64. Marquette University, MilWaukee, WI 65. Marshall University, Huntington, WV 66. Mercer University, Macon, GA 67. Miami University, Oxford, OH 68. Michigan Technological University, Houghton, MI 69. Middle Tennessee State University, Murfreesboro, TN 70. Milwaukee School of Engineering, Milwaukee, WI 71. Mississippi State University, Mississippi State, MS 72. Montana State University, Bozeman, MT 73. Montana Tech of the University of Montana, Butte, MT 74. Montclair State University, Upper Montclair, NJ 75. Moorhead State University, Moorhead, MN 76. Morehead State University, Morehead, KY 77. Murray State University, Murray, KY 78. Naval postgraduate School, Monterey CA 79. New Jersey Institute of Technology, Newark, NJ 80. New Mexico Institute of Mining and Technology, Socorro, NM 81. New Mexico State University, Las Cruces, NM 82. New School For Social Research, New York, NY 83. New York Institute of Technology, OldWestbury Campus, Old- Westbury, NY 84. North Carolina Agricultural and Technical State University, Greensboro, NC 85. North Carolina Central University, Durhan, NC 86. North Dakota State University, Fargo, ND 87. Northeast Missouri State University, Kirksville, MO 88. Northeastern Illinois University, Chicago, IL 89. Northern Arizona University, Flagstaff, AZ 90. Northern Illinois University, Dekalb, IL 91. Northern Michigan University, Marquette, MI 92. Northwestern State University of Louisiana, Natchitoches, LA 93. Nova Southeastern University, Fort Lauderdale, FL 94. Oakland University, Rochester, NY 95. Ohio University, Athens, OH 96. Oklahoma State University, Stillwater, OK 97. Old Dominion University, Norfolk, VA 98. Pace University, New York, NY 99. Polytechnic University, Brooklyn Campus, Brooklyn, NY 100. Portland State University, Portland, OR 101. Pratt Institute, Brooklyn, NY 102. Purdue University Calumet, Hammond, IN 103. Radford University, Radford, VA 104. Rivier University 105. Rochester Institute of Technology, Rochester, NY 106. Roosvelt University, Chicago, IL 107. Rose – Hulman Institute of Technology, Terre Hatue, IN 108. Rutgers University, Newark, NJ 109. Sam Houston State University, Huntsville, TX 110. Samford University, Birmingham, AL 111. San Diego State University, San Diego, CA 112. San Francisco State University, San Francisco, CA 113. San Jose State University, San Jose, CA 114. Seattle University, Seattle, WA 115. Seton Hall University, South Orange, NJ 116. Simmons College, Boston, MA 117. Smith College, Northhampton, MA 118. South Dakota School of Mines and Technology, Rapid City, SD 119. South Dakota State University, Brookings, SD 120. Southeast Missouri State University, Cape Giradeau, MO 121. Southeastern Louisiana University, Hammond, LA 122. Southern ConnecticutStateUniversity, New Haven, CT 123. Southern Illinois University at Carbondale, IL 124. Southern Illinois University, at Edwardsvile, IL 125. Southern Methodist University, Dallas, TX 126. Southern University and Agricultural and Mechanical College, Baton- Rouge, LA 127. Southwest Missouri State University, Springfield, MO 128. Southwest Texas State University, San Marcos, TX 129. St. Cloud State University, St. Cloud, MN 130. St. Johns University, Jamaica, NY 131. Stephen F. Austin State University, Nacogdoches, TX 132. Stevens Institute of Technology, Hoboken, NJ 133. Suffolk University, Boston, MA 134. Tarleton State University, Stephenville, TX 135. Teachers College, Columbia University, New York, NY 136. Tennessee State University, Nashville, TN 137. Tennessee Technological University, Cookeville, TN 138. Texas Christian University, Fort Worth, TX 139. Texas Womans University, Denton, TX 140. Tuskegee University, Tuskegee Institute, AL 141. University of Akron, Akron, OH 142. University of Alabama, Univesity, AL 143. University of Alaska, Anchorage, Anchorage, AK 144. University of Arkansas at Little Rock, Little Rock, AR 145. University of Colorado at Colorado Springs Colorado Spring, CO 146. University of Dallas, Irving, TX 147. University of Dayton, Dayton, OH 148. University of Denver, Denver, CO 149. University of Detroit Mercy, Detroit, MI 150. University of Georgia, Athens, GA 151. University of Hartford, West Hartford, CT 152. University of Idaho, Moscow, ID 153. University of Illinois at Springfield, Springfield, IL 154. University of Louisville, Louisville, KY 155. University of Maine at Orono, Orono, ME 156. University of Massachusetts Boston, Boston, MA 157. University of Massachusetts Dartmouth, North Dartmouth, MA 158. University of Massachusetts Lowell, Lowell, MA 159. University of Memphis, Memphis, TN 160. University of Michigan – Dearborn, Dearborn, MI 161. University of Minnesota, Duluth, Duluth, MN 162. University of Mississippi, University, MS 163. University of Missouri – Kansas City, Kansas City, MO 164. University of Missouri – Rolla, Rolla, MO 165. University of Missouri – St. Louis, MO 166. University of Nebraska at Kearney, Kearney, NE 167. University of Nebraska at Omaha, Omaha, NE 168. University of Nevada – Las Vegas, Las Vegas, NV 169. University of New Haven, West Haven, CT 170. University of New Orleans, New Orleans, LA 171. University of North Carolina, at Charlotte, Charlotte, NC 172. University of North Carolina, at Greensboro, Greensboro, NC 173. University of North Dakota, Grand Forks, ND 174. University of North Florida, Jacksonville, FL 175. University of North Texas, Denton . TX 176. University of Northern Colorado, Greeley, CO 177. University of Northern Iowa, Cedar Falls, LA 178. University of Oklahama, Norman, OK 179. University of Portland, Portland, OR 180. University of Richmond, Richmond, VA 181. University of San Diego, San Diego, CA 182. University of San Francisco, San Francisco, CA 183. University of Santa Clara, Santa Clara, CA 184. University of South Alabama, Mobile, AL 185. University of South Dakota, Vermillion, SD 186. University of Southern Mississippi. Hattiesburg, MS 187. University of Southwestern Louisiana, Lafayette, LA 188. University of Tennessee, at Chattanooga, Chattanooga, TN 189. University of Texas at Arlington, Arlington, TX 190. University of Texas at EI Paso, EI Paso, TX 191. University of Texas at San Antonio, San Antonio, TX 192. University of The Pacific, Stockton, CA 193. University of Toledo, OH 194. University of Tulsa, OK 195. University of West Florida, Pensacola, FL 196. University of Wisconsin – Milwaukee, Milwaukee, WI 197. University of Wyoming, Laramie, WY 198. Utah State University, Logan, UT 199. Washington State University, Pullman, WA 200. Wesleyan University, Middletown, CT 201. West Virginia University, Morgantown, WV 202. Western Illinois University, Macomb, IL 203. Western Kentucky University, Bowling Green, KY 204. Western Michigan University, Kalamazoo, MI 205. Western Washington University, Bellingham, WA 206. WestTexasA &MUniversity , Canyon, TX 207. Wichita State University, Wichita, KS 208. Widener University, Chester, PA 209. Worchester Polytechnic Institute, Worchester, MA 210. Wright State University, Dayton, OH 211. Youngstown State University, Youngstown, OH

اتریش ۱- مدارس‌ عالی‌ فنی‌(FH) و مراکز آموزش‌ عالی‌ که‌ مورد تایید وزرات‌ علوم(Bundesministerium für Wissenschaft und Verker) اتریش‌ هستند. ۲- Sigmund Freud Privatuniversität Wien 2- صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد و صرفاً در رشته روان شناسی به شرط موفقیت در بررسی کیفی ۳- Donau Universität Krems 3- صرفاٌ در مقطع کارشناسی ارشد ۴- Webster University 4- صرفاٌ تا مقطع کارشناسی ارشد (در مقطع کارشناسی ارشد، ارزشیابی منوط به موفقیت در بررسی کیفی خواهد بود.) اسپانیا ۱٫ Universidad Carlos III de Madrid (University Carlos III, Madrid) 2. Universidad de Alcala de Henares 3. Universidad de Cantabria 4. Universidad de Castilla- La Mancha 5. Universidad de Extremadura 6. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 7. Universidad de Leon (University of Leon) 8. Universidad de Málaga 9. Universidad de Murcia 10. Universidad de Valladolid 11. Universidad del Pais Vasco 12. Universidad Europea de Madrid (European University of Madrid) 13. Universidad Politecnica de Madrid 14. Universidad PontificiaComillas (Comillas Pontifical University) 15. Universitat d’Alacant (Universidad de Alicante) (University of Alicante) (UA) 16. Universitat Politecnica de Catalunya (Universidad Politecnica de Cataluna) (Polytechnic University of Catalonia) (UPC) استرالیا ۱٫ Australian Catholic University 2. Australian Maritime College 3. Central Queensland University 4. Charles Sturt University 5. Edith Cowan University 6. Northern Territory University 7. Southern Cross University 8. University of Ballarat 9. University of Canberra 10. University of Southern Queensland انگلیس ۱٫ Anglia Ruskin University 2. Birmingham City University 3. Bournemouth University 4. Coventry University 5. De Montfort University 6. Glasgow Caledonian University 7. Kingston University 8. Leeds Metropolitan University 9. Liverpool John Moores University 10. London Metropolitan University 11. Manchester Metropolitan University 12. Middlesex University 13. Robert Gordon University 14. Staffordshire University 15. Thames Valley University 16. University of Abertay Dundee 17. University of Bedfordshire 18. University of Bolton 19. University of Central Lancashire 20. University of Derby 21. University of East London 22. University of Glamorgan 23. University of Huddersfield 24. University of Lincoln 25. University of Lincolnshire and Humberside 26. University of Northumbria at Newcastle 27. University of Sunderland 28. University of Teesside 29. University of the Arts London 30. University of the West of Scotland 31. University of Wales Institute, Cardiff 32. University of Wolverhampton اوکراین ۱٫ Donetsk National Technical University 2. Kharkiv State Automobile and Highway Technical University 3. Kharkiv State Municipal Academy 4. Kyiv National Linguistics University 5. Kyiv National University of Design and Technology 6. National Metallurgical Academy of Ukraine در مقطع کارشناسی کلیه رشته‌ها، در مقاطع کارشناسی ارشد ودکترا صرفاً رشته‌های فنی و مهندسی ۷٫ National P.I Caikovsky Musical Academy 8. National University of Shipbuilding ‘Admiral Makarov’ (NUS) 9. Odesa National Maritime Academy 10. Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture صرفاً در رشته‌های عمران، ساختمان، معماری و رشته‌های مرتبط با آنها ۱۱٫ Sumy State University در مقاطع کارشناسی وکارشناسی ارشد کلیه رشته‌ها و در مقطع دکترا صرفاً رشته‌های مکانیک، الکترونیک، فیزیک، اقتصاد و مدیریت ۱۲٫ Zhytomyr State ‘Ivan Franko’ University صرفاً در رشته‌های علوم انسانی، علوم پایه و تربیت دبیری ۱۵٫Mycola Lysenko Lviv National Music Academy ایتالیا ۱٫ Universita degli studi di BARI 2. Universita degli studi di CAGLIARI 3. Universita degli studi di CATANIA 4. Universita degli studi di FERRARA 5. Universita degli studi di FIRENZE 6. Universita degli studi di PARMA 7. Universita degli studi di PERUGIA 8. Universita degli studi di Brescia (University of Brescia) ایسلند ۱٫ Haskoli Islands (University of Iceland) بلاروس ۱٫ Belarus State Polytechnical Academy 2. Belarusian State University of Physical Culture 3. Belarusian State Agricultural Academy صرفاً در رشته‌های مرتبط با کشاورزی ۴٫ Brest State Technical University در رشته‌های معماری وعمران تا دکتری، سایر رشته‌ها تا کارشناسی ارشد ۵٫ Belarusian State Academy of Arts 6. Belarusian State Agrarian Technical University صرفاً رشته‌های ماشین‌آلات کشاورزی ۷٫ Gomel State Technical University ‘Pavel Sukhoi’ صرفاً مقطع کارشناسی، رشته‌های مهندسی مکانیک، ساخت و تولید، برق (قدرت و کنترل( ۸٫ Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine مقاطع کارشناسی ارشد ودکتری صرفاً رشته‌های دامپزشکی و دامپروری بلژیک ۱٫ Europese Hogeschool Brussel (EHSAL) صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد ۲٫ Hogeschool ‘Sint-Lukas’ Brussel صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد ۳٫ Hogeschool Voor Wetenschapen Kunst (De Nayer Institute) صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد ۴٫ Universitet Hasselt 5. Vlerick Leuven Gent Management School صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد پاکستان ۱٫ National College of Arts (NCA) 2. North West Frontier Province Agricultural University (NWFPAU) 3. North West Frontier Province University of Engineering & Technology (NWFPUET) 4. Quaid-e- Azam University, Islamabad (QAU) 5. University of Engineering & Technology, Lahore (UETL) 6. University of Sindh (SU) 7. University of the Punjab ,Lahore (PU) 8. Water Resources Engineering University of Engineering & Technology, (Lahore)

پرتغال ۱٫ Universidade da Beira Interior (University of ‘Beira Interior’) ترکیه ۱٫ Anadolu Universitesi (Anatolia University) 2. Ankara Universitesi (Ankara University) 3. Ataturk Universitesi (Ataturk University) 4. Bogazici Universitesi (Bogazici University) 5. Cukurova Universitesi (Cukurova University) 6. DokuzEylul Universitesi (DokuzEylul University) 7. Ege Universitesi (Aegean University) 8. Gazi Universitesi (Gazi University Ankara) 9. Karadeniz Teknik Universitesi (Karadeniz University of Technology) 10. Marmara Universitesi (Marmara University) 11. MimarSinan Universitesi (MimarSinan University) 12. Yildiz Teknik Universitesi (Yilidiz Technical University) 13. کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی که مورد تائید شورای آموزش عالی (YUK) کشور ترکیه می باشند. چک ۱٫ University of South Bohemia دانمارک ۱٫ Aalborg Universitet (Aalborg University) 2. Arkitektskolen i Åarhus (The Aarhus School Architecture) 3. Danmarks Laererhojskole (Royal Danish School of Educational Sciences) 4. Den Kongelige VeterinaerOG Landbohoejskole (Royal Veterinary and Agricultural University) 5. DetKgl. Danske Kunstakademi (The Royal Danish Academy of Fine Arts) 6. Handelshøjskolen i Åarhus (The Aarhus School of Business) 7. Handelshojskolen i Kobenhavns (Copenhagen Business School) 8. Roskilde Universitet Center (Roskilde University) روسیه تحصیل صرفاً در رشته هایی مجاز است که شورای تخصصی داوری رساله دکتری برای آن رشته در دانشگاه مورد نظر دایر باشد ۷۲٫ Admiral Makarov State Maritime Academy, (Saint Petersburg) 73. Astrakhan State University 74. Baltic State Technical University named after Ustinov, (Saint Petersburg) 75. Bashkir State Pedagogical University named after M.Akmulla 76. Bonch-Bruevich Saint – Petersburg State University of Telecommunications, (Saint Petersburg) 77. Dagestan State University, (Makhachkala) 78. Don State Technical University, (Rostov-on-Don) 79. Financial University under the Government of the Russian Federation, (Moscow) 80. Gnesins Russian Academy of Music, (Moscow) 81. Herzen State Pedagogical University of Russia, (Saint Petersburg) 82. Kaliningrad State Technical University, (Kaliningrad) 83. Kutafin Moscow State Law Academy, (Moscow) 84. Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, (St. Petersburg) 85. Moscow Institute of Architecture – MARKHI (State Academy), (Moscow) 86. Moscow Institute of Electronics and Mathematics (Technical University) “MIEM”, ۸۷٫ Moscow State Agricultural University named after V.P.Goryachkin 88. Moscow State Industrial University, (Moscow) 89. Moscow State Institute of Radio-engineering, Electronics and Automation (Technical University), 90. Moscow State Linguistic University, (Moscow) 91. Moscow State Mining University, (Moscow) 92. Moscow State Technological University “Stankin” ۹۳٫ Moscow State Textile University named after A.N.Kosygin 94. Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics (MESI), 95. Moscow State University of Mechanical Engineering – “MAMI”, ۹۶٫ Moscow State University of Printing Arts, (Moscow) 97. Moscow Technical University of Communications and Informatics, 98. Murmansk State Technical University 99. National Research Irkutsk State Technical University, (Irkutsk) 100. North-Eastern Federal University named after M.K.Ammosov (Yakutsk) 101. Northern (Arctic) Federal University named after M.V.Lomonosov (Arkhangelsk) 102. Ogarev Mordovia State University (National Research), (Saransk) 103. Petersburg State Transport University, (Saint Petersburg) 104. Russian State Social University, (Moscow) 105. Russian University of Theatre Arts “GITIS”, (Moscow) 106. Saint Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics, (Saint Petersburg) 107. Saint Petersburg State Conservatory named after N.A.Rimsky-Korsakov, 108. Saint Petersburg State Forest Technical University, (Saint Petersburg) 109. Saint PetersburgeElectrotechnical University “LETI” ۱۱۰٫ Saint-Petersburg State Agrarian University, (Saint Petersburg) 111. Saint-Petersburg State Institute of Technology (Technical University), 112. Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, 113. Saint-Petersburg State University of Engineering and Economics “Engecon”, ۱۱۴٫ Samara State Technical University, (Samara) 115. Saratov State Technical University named after Y.A.Gagarin 116. South-West State University, (Kursk) 117. St. Petersburg State University of Economics and Finance (FINEC), 118. State Marine Technical University of St. Petersburg, (Saint Petersburg) 119. State University of Land Use Planning, (Moscow) 120. State University of Management, (Moscow) 121. Stroganov Moscow State University of Arts and Industry, (Moscow) 122. Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics, (Tomsk) 123. Ural state technical university 124. Voronezh State University, (Voronezh) ژاپن ۱٫ Gunma University (Gunma Daigaku) 2. Ibaraki University (Ibaraki Daigaku) 3. Kyushu Institute of Technology (Kyushu Kogyo Daigaku) 4. Muroran Institute of Technology (Muroran Kogyo Daigaku) 5. Nihon University (Nihon Daigaku) 6. Obihiro University of Agriculture and Veterinary (ObihiroChikusan- Daigaku) 7. Osaka City University (Osaka Shiritsu Daigaku) 8. Science University of Tokyo (Tokyo Rika Daigaku) 9. Sophia University (JochiDaigaku) 10. Temple University (Japan Campus) 11. The Graduate University for Advanced Studies (Sogo KenkyuDaigakuinDaigaku) 12. The University of Electro – Communications (Denki Tsushin Daigaku) 13. Tokai University (Tokai Daigaku) 14. Tokyo University of Agriculture and Technology (Tokyo NokoDaigaku) 15. Utsunomiya University (Utsunomiya Daigaku) 16. Yamaguchi University (Yamaguchi Daigaku) 17. Yokohama National University (Yokohama KokuritsuDaigaku) سوئد ۱٫ Högskolan I Gävle (University College of Gävle) صرفاً تا کارشناسی ارشد ۲٫ Högskolan I Halmstad (Halmstad University College) صرفاً تا کارشناسی ارشد ۳٫ Högskolan I Jönköping (Jönköping University College) 4. Högskolan I Kristiandstad (Kristiandstad University College) صرفاً تا کارشناسی ارشد ۵٫ Högskolan i Skövde (Skövde University College) صرفاً تا کارشناسی ارشد ۶٫ Högskolan Dalarna (Dalarna University College) صرفاً تا کارشناسی ارشد ۷٫ Högskolanpå Gotland (Gotland University College) صرفاً تا کارشناسی ارشد ۸٫ Education and Sports) صرفاً تا کارشناسی ارشد ۹٫ Karlstad Universitet (Karlstad University) 10. Konstfack (University College of ArtsT Crafts and design) صرفاً تا کارشناسی ارشد ۱۱٫ Linnaeus University (formed from the merger of Vaxjo and Kalmar University) 12. Örebrö Universitet (University of örebrö) ۱۳٫ School of Design and Crafts (HDK) صرفاً تا کارشناسی ارشد ۱۴٫ University West صرفاً تا کارشناسی ارشد ۱۵٫ Växjö Universitet (Växjö University) سودان ۱٫ Omdurman Islamic University (Jameatomdurman Islamic) 2. University of khartoum (Jameat Al-khartoum) سوئیس ۱٫ Ecole Hoteliére de Lausanne صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته هتلداری ۲٫ Haute Ecoled’Ingenierieet de Gestion du Canton de Vaude صرفاً تا کارشناسی ۳٫ Haute Ecole Spécialiséé de Suisse Occidentale صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد ۴٫ Scuola Universitaria della Svizzera italiana (SUPSI) صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد و در دپارتمان‌های مهندسی ۵٫ Webster University Geneva صرفاً تا کارشناسی ارشد

فرانسه ۱٫ Audencia Nantes Ecole de Management صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد ۲٫ CERAM Sophia Antipolis صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های مدیریت، تجارت، بازرگانی، اداری و مالی ۳٫ Clermont Graduate school of Management صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد ۴٫ Conservatoire Nationale des Arts etMetiers 5. Ecole de Management de Lyon صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد ۶٫ Ecole des Hautes Etudes Commerciales du Nord (EDHEC) صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته تجارت ۷٫ Ecole Pratique des Hautes Etudes 8. Ecole Supérieure de Commerce de Reims صرفاً تا کارشناسی ارشد و در رشته مدیریت ۹٫ Ecole d’Architedcture de Paris-Val-de-Sein صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد ۱۰٫ Ecoles des Hautes Etudes Commerciales (Groupe HEC) صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های بازرگانی و اقتصاد ۱۱٫ Ecole Supérieur de Commerce de Montpelier صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته علوم اقتصادی ۱۲٫ Ecole Supérieur de Commerce de Rouen صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد ۱۳٫ Ecole Supérieur de commerce de Toulouse صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد ۱۴٫ EcoleSupérieurd’ingénieurs des travaux de la construction de Caen صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد ۱۵٫ EcoleSuperieure d’ Architecture 16. Ecole Superieure d’ Electronique de l’ oust (ESEO) پس از بررسی کیفی (اخذ آزمون، بررسی کیفی رساله، درخواست مقاله) ۱۷٫ Ecole Supérieure de Commerce Bretagne- Brest 18. Ecole Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction de Metz 19. Ecole Superieure d’Ingénieurs en Génieélectriaue صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد ۲۰٫ Ecole Supérieure d’Optique (ESO) تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های مهندسی برق، مخابرات، فیزیک و اپتیک ۲۱٫ Ecole Supérieure Libre des Sciences Commercials Appliquées (ESLSCA) صرفاً تا کارشناسی ارشد و در رشته های بازرگانی و مدیریت ۲۲٫ ESSEC Business School کلیه مدارک، بغیر از مدرک MastéréSpécialisé قابل قبول است. رشته تجارت ۲۳٫ Eurecom Sophia Antipolis صرفاً در صورتی که دوره ها به صورت مشترک با مدرسه عالی مخابرات پاریس و پلی تکنیک فدرال لوزان سوئیس برگزار شود قابل ارزشیابی است. ۲۴٫ Euromed Marseille (Ecole de Manadement) صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد ۲۵٫ Grenoble école de Manaement صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد و صرفاً مدرک منتهی به دیپلم ملی فرانسه مورد تائید است. مدارک دوره های منتهی به دیپلم داخلی این مدرسه ارزشیابی نمی شود. ۲۶٫ INSEAD (Institut Européend’ Administration des Affaires) 27. Institut de Physique du Globe de Paris 28. Institut de Préparation à l’Administrationet à la gestion (IPAG) صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد ۲۹٫ Institut Supérieure d’ Argriculture صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد

۳۰٫ Institut Supérieure d’Agriculture (ISA) صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد ۳۱٫ Institut Supériur d’Electronique de Paris (ISEP) صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های کامپیوتر، الکترونیک و مخابرات ۳۲٫ Institut Supériure des Matérieuxet Mécaniques Avancées du Mans (ISMANS) تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های مهندسی مواد و مکانیک ۳۳٫ Paris Graduate School of Management صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته مدیریت ۳۴٫ Rennes International Business School صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های تجارت و بازرگانی ۳۵٫ Skema Business School صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد ۳۶٫ Université de Technologie de Belfort-Montbéliard فنلاند ۱٫ Helsinki Business Polytechnic صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد ۲٫ KuopionYliopisto (University of Kuopio) 3. Savonia University of Applied Sciences صرفاً تا مقطع کارشناسی ۴٫ Tempere Polytechnic صرفاً تا مقطع کارشناسی فیلیپین ۱٫ Ateneo De Davao University, Davao City 2. Ateneo De Naga, University 3. Central Philippine University, Hoili City 4. College of the Hoky Spirit of Manila, Manila 5. Mapua Institute of Technology (MIT), Manila 6. Miriani College Foundation, Quezon City 7. Philippine Normal University 8. Saint Louis University Baguio City 9. Silliman University, Dumaguete City 10. St Scholasticas College, Manila 11. St. Paul University Manila 12. University of San Jose – Recoletos 13. University of Santo Tomas 14. University of the Philippines, Quezon City قبرس ۱٫ Eastern Mediterranean University

کانادا ۱٫ Acadia University 2. Athabasca University 3. Augustana University College 4. Bishops University 5. Brandon University 6. Brock University 7. Lakehead University 8. Laurentian University of Sudbury 9. Mount Allison University 10. MountSaint Vincent University 11. National School of Public Administration, University of Quebec 12. Nipissing University 13. Nova Scotia Agricultural College 14. Ryerson University 15. Saint – Anne University 16. Saint Paul University 17. Saint Marys University 18. School of Higher Technology, University of Quebec 19. St. Thomas University 20. St.Francis Xavier University 21. Tele – University, University of Quebec 22. The Kings University College 23. The University of Lethbridge 24. The University of St. Jeromes College 25. The University of Winnipeg 26. Trent University 27. Trinity Western University 28. University of Kings College 29. University of Moncton 30. University of Prince Edward Island 31. University of Quebec at Chicoutimi 32. University of Quebec at Hull 33. University of Quebec at Montreal 34. University of Quebec at Rimouski 35. University of Quebec at Trosi – Rivieres 36. University of Quebec, Abitibi – Temiscamingue 37. University of St. Michaels College 38. University of Sudbury 39. University of Trinity College 40. University College of Cape Breton (UCCB) 41. University College of Saint – Boniface 42. Victoria University 43. Wilfrid Laurier University

کره جنوبی ۱٫ Cheju National University (CNU) 2. Gwangju Institute of Science & Technology (K-JIST) 3. Gyeongsang National University 4. Information & Communications University (ICU) 5. Kangwon National University 6. Korea Maritime University Busan 7. Korea National University of Physical Education 8. Pukyong National University لیتوانی ۱٫Vilnius University مالزی

۱٫Universiti Malaysia Sabah (University of Malaysia Sabah) صرفاً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ۲٫Universiti Malaysia Sarawak (University of Malaysia Sarawak) 3.Engineering, Resource science and Technology Economic and Business صرفاً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشته‌های ۴٫ Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

۵٫ Universiti Tenaga Nasional (UTN) مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های مهندسی برق، الکترونیک و مکانیک ۶٫ Taylor’s University صرفاً در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های توریسم و هتلداری ۷٫Monash University (شعبه دانشگاه موناش در مالزی) صرفاً در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های مهندسی و علوم کامپیوتر نروژ ۱٫ Ansgar School of Theology and Mission 2. Arkivakademiet 3. Atlantis medisinske høgskole 4. BaptistenesTeologiske Seminar 5. Barratt Due Institute of Music 6. Bergen Deaconess University College 7. Bergen School of Architecture 8. Betanien deaconal university college 9. Bjørknes College 10. Campus Kristiania 11. Den norske Ballethøyskole 12. Diakonova University College 13. Encefalon 14. Fjellhaug skoler 15. Gimlekollen School of Journalism and Communication (GSJC) 16. Høgskolen i Staffeldtsgate 17. Lovisenberg diakonoale høgskole 18. NKI Distance Education 19. NLA – School of Religion, Education and Intercultural studies 20. Norsk GestaltinstituttHøyskole 21. Norsk høgskole for helhetsterapi 22. Queen Mauds College 23. Skrivekunstakademiet 24. The Norwegian College for Agriculture and Rural Development (HLB) 25. The Norwegian Eurythmy College 26. The Rudolf Steiner University College نیوزلند ۱٫ Auckland University of Technology 2. Christchurch Polytechnic 3. Manukau Institute of Technolgy 4. Messay University-Wellington 5. Nelson Marlborough Institute of Technology 6. Northland Institute of Technology 7. Otago Polytechnic 8. Southern Institute of Technology 9. Tairawhiti Polytechnic 10. Unitec New Zealand 11. Universal College of Learning (UCOL) 12. Waiariki Institute of Technology 13. Waikato Institute of Technology 14. Wellington Institute of Technology 15. Whitireia Community Polytechnic هلند ۱٫ Amsterdam School of the Arts, University of Professional Education 2. ArtEZ Institute for the Arts, University of Professional Education 3. AVANS University of Professional Education 4. CHN University of Professional Education 5. Codarts, University of Professional Arts Education 6. De Kempel, University of Professional Education, Teacher Training College 7. Design Academy Eindhoven, University of Professional Education 8. Fontys University of Applied Sciences 9. Gerrit Rietveld Academie, University of Professional Education 10. HAN University of Applied Sciences, University of Professional Education 11. Hanze University of Applied Sciences Groningen, University of Professional Education 12. HAS Den Bosch University of Professional Education 13. Helicon University of Professional Education 14. HES Amsterdam School of Economics & Business, University of Professional Education 15. Hogeschool De Horst, University of Professional Education 16. Hogeschool Domstad, of University of Professional Education, Teacher Training 17. Hogeschool Edith Stein OCT, University of Professional Education, Teacher Training 18. Hogeschool Leiden, University of Professional Education 19. Hogeschool The Hague International Institute for Hospitality Management 20. Hogeschool Van Amsterdam, University of Proffessional Education 21. Hogeschool van Utrecht, University of Professional Education 22. Hogeschool Zeeland, University of Applied Sciences, University of Professional Education 23. INHOLLAND University of Applied Sciences, University of Professional Education هندوستان دانشگاه های ذیل صرفاً در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ۱٫ Amity University (Noida (Delhi)) 2. Andhra University (Vishakapatnam, (A.P)) 3. Annamalai University (Annamalianagar (TN)) 4. Babasaheb Bhimraon Ambedkar University (Lucknow) 5. BarkatullahVisywavidyalaya (Bhopal) 6. Center for Environment Planing and Technology University (Ahmedabad) 7. Ch. Charan Singh University (Meerut) 8. Dr. BabasahebAmbedkarMarathwada University (Aurangabad) 9. Dr. Bhim Rao Ambedkar University (Agra) 10. Guwhati University 11. Jammu University (Jammu) 12. Karnatak University (Dharwad) 13. Kurukshetra University (Kurukshetra (Haryana)) 14. Nagpur University (Nagpur (Mah)) 15. RajastanVidyapeeth (Udiapur (Raj)) 16. Shivaji University (Kohlapur (Mah)) 17. Symbiosis International University (Pune) 18. University of Allahabad (Allahabad (UP)) 19. University of Calicut (Thenipalam (Kerela)) 20. VisvaBharati – Shentinektan (Calcutta) 21. Vivesvaraya Technological University (Belguam) یونان ۱٫ National Technical University of Athens

گروه د (ضعیف)

آذربایجان ۱٫ Azerbaijan National Academy of Science 2. Azerbaijan National Conservatoire 3. Azerbaijan State Academy of Fine Art صرفاً در رشته‌های وابسته به هنر و نقاشی ۴٫ Azerbaijan State Oil Academy 5. Azerbaijan Technical University 6. Azerbaijan University of Architecture and Construction 7. Baku Music Academy 8. Baku State University 9. Khazar University صرفاً در دانشکده‌های اقتصاد و مدیریت، معماری، مهندسی و علوم کاربردی، حقوق، هنر، علوم انسانی و علوم اجتماعی ۱۰٫ Nakhchivan State University آمریکا دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی‌ امریکا که ‌توسط‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و رفاه ‌امریکا Accredited بوده و در گروه‌های دیگر نمی‌باشد. اردن ۱٫جامعه آل البیت ۲٫جامعة‌ موتة ۳٫جامعة‌ العلوم‌ و التکنولوجیا الاردنیة ۴٫ الجامعة ‌الهاشمیة ارمنستان ۱٫ Armenian State Agrarian University 2. “European Regional Educational Academy” Foundation 3. National academy of Sciences of Armenia 4. State Engineering University of Armenia 5. Yerevan State Academy of Fine Arts صرفا” رشته های وابسته به هنر ۶٫ Yerevan State Linguistic University After V.Brusov صرفاً در رشته های علوم انسانی ۷٫ Yerevan state University

۸٫ Yerevan State University of Architecture and construction اسپانیا ۱٫ Universidad Antonio de Nebrija 2. Universidad de Cordoba (University of Cordoba) 3. Universidad de Gerona 4. Universidad delPais Vasco (university of the Basque Country) 5. Universidad Politécnica de Cartagena 6. Universidad Rey Juan Carlos 7. Universidad RoviraVirgili 8. Universitat de lleida (University of lleida) 9. Universitat Ramon Liull 10. UniversitatInternacional de Catalunya امارات متحده عربی ۱٫ AbuDhabi University (United Arab Emirates) 2. الجامعه الامریکیه فی الشارقه ۳٫ جامعة‌ عجمان‌ للعلوم‌ و التکنولجیا ۴٫ کالج هوانوردی Aviation College فقط رشته های جهانگردی، حمل و نقل هوائی و مهندسی هوانوردی ۵٫ University of Dubai 6. دانشگاه‌ آمریکایی‌ دبی ۷٫ شعبه‌ دانشگاه‌ ولونگونگ‌ استرالیا در دبی‌ ۸٫ دانشگاه‌ شارجه University of Sharjah 9.American College of Dubai اندونزی ۱٫ Hasanudain University 2. Institut Teknologi SepuluhNopember- Surabaya 3. Trisakti University ایتالیا ۱٫ Academie di VelleArti 2. Accademia di Belle Arti di Brera 3. Accademia di Belle Arti di Firenze 4. Conservarori di MusicaG.B.Martini 5. Conservatorio Di Musica “S.Cecilia” Roma 6. Conservatorio di Torino Guiseppe Verdi 7. LiberaUniversitả di Lingue e ComunicazioneIULM, Milano 8. LiberaUniversitả Maria SS Assuntả ۹٫ Libera Universitả degli studi ‘San Pio V’, Roma 10. Libera Universitả Internazionale degli Studi ‘Guido Carli’ (LUISS ‘Guido Carli) 11. Libera Universitả Mediterranea ‘Jean Monnet’ ۱۲٫ Nuova Accademia di Belle Arti di Milano 13. Scula Internazionale Superiore di StudiAvanzi di Trieste 14. Seconda Universitả degli di Naopoli 15. SecondaUniversitả degli studi ‘Gabriele d’Annunzio’ di Chieti- Pescara 16. Universitả ‘Campus Bio- Medico’ di Roma 17. Universitả Carlo Cattaneo 18. Universitả IUAV di Venezia (IUAV University of Venice) 19. Universitả per Stranieri di Perugia (University for Foreigners, Perugia) 20. Universitả per Stranieri di Siena (University for Foreigners, Siena) 21. Universitả Vita- Salute San Raffaele 22. Universitả degli di Cassino 23. Universitả degli Stadi ‘Magna Graeciả di Catanzaro 24. Universitả degli Stadi di Milano- Bicocca 25. Universitả degli Stadidel Piemonte Orientale ‘Amedeo Avogadro’ ۲۶٫ Universitả degli Studi dell’ Aquila (University of Aquila) 27. Universita degli studi dell’ Insubria 28. Universitả degli studi di Foggia 29. Universitả degli studi di Roma “ForoItalico (previously: IstitutoUniversitario di Scienze Motorie) 30. Universitả degli Studi di Teramo (University of Teramo) 31. Universitả degli studi del Molise 32. Universitả degli studi della Basilicata 33. Universitả degli studi del Sannio-Benevento 34. Universitả degli studi Mediterranea di Reggio Calabria 35. Universitả degli studi Suor Orsola Benincasa (previously: IstitutoUniversitario Suor Orsola Benincasa) 36. Universitả della Val d’ Aosta 37. Universitả del Salento (Universitả degli studi di Lecce) 38. Universitả politecnicadelle Marche

ایرلند ۱٫ Athlone Institute of Technology 2. Cork Institute of Technology 3. Dublin Institute of Technology 4. Dundalk Institute of Technology 5. Galway Mayo Institute of Technology 6. Institute of Technology Carlow 7. Institute of Technology Sligo 8. Institute of Technology Tallaght 9. Waterford Institute of Technology ایسلند ۱٫ Haskolinn I Reykjavik (Reykjavik University) بحرین ۱٫جامعة‌ بحرین University of Bahrain 2.کلیه البحرین الجامعیه University College of Bahrain 3.جامعه العلوم التطبیقیه Applied Science University 4.معهد بیرلا للتکنولوجیا Birla Institute of Technology 5.الجامعه الملکیه للبنات Royal University for Women 6.جامعه المملکه The Kingdom University 7.جامعه الاهلیه Ahlia University 8.جامعه دلمون للعلوم والتکنولوجیا Delmon University for Science and Technology 9.International University

پاکستان ۱٫ Balochistan University of Engineering & Technology (BUET) 2. Balochistan University of Information Technology & Management Sciences 3. Comsats Institute of Information Technology 4. Faculty of Commerce-M.com Campus (Abu Bakar Block, Garden Town, LHR.), 5. Government College University _Lahore (G.C.U) 6. International Center for Chemical & Biological Sciences (University of Karachi) 7. International Islamic University, Islamabad (IIU) 8. Lahore College for Women University ,Lahore 9. Lahore University of Management Sciences (LUMS) 10. National University of Sciences and Technology, Karachi. 11. NED University of Engineering and Technology, Karachi 12. Punjab College of Commerce (City Campus, Lahore), University of Central Punjab (UCP) 13. Punjab College of Commerce (161-C Muslim Town, Lahore) ,University of Central Punjab (UCP) 14. Shaheed Zulfikar Ali Bhutto Institute of Science &Technology ,Karachi. 15. University of Agriculture, Faisalabad 16. University of Peshawar (PUP) 17. University of Balochistan ,Quetta 18. University of Central Punjab (UCP) پرتغال ۱٫ Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Felgueiras- ESTGF 2. Instituto Superior de Contabilidade e Administraḉão- ISCA 3. Instituto Superior de Engenhariado Porto- ISEP 4. Universidade da Beira Interior (University of ‘Beira Interior’) ۵٫ Universidade de Aveiro (University of Aveiro) 6. Universidade CatÓlica Portuguesa 7. Universidade do Algarve (University of the Algarve) تاجیکستان ۱٫ Khujand State University ‘B. Gafurov’ ۲٫ Russian – Tajik (Slavonic) University صرفاً در رشته‌های علوم انسانی ۳٫ Tajik Physical Training Institute 4. Tajik State Agricultural University 5. Tajik State Institute of Languages 6. Tajik State National University 7. Tajik State Pedagogical University 8.Tajik State University of Commerce 9.Tajik Technical University (M.S.Osimi) 10.Tajikistan Academy of Pedagogical Sciences 11.Tajikistan Academy of Sciences دانمارک ۱٫ IT University of Copenhagen 2. Royal School of Library and Information Science 3. The Danish University of Education روسیه ۱٫ Dagestan State Agricultural Academy صرفاً در رشته‌های کشاورزی، دامپزشکی و علوم ‌پایه مربوط ۲٫ Dagestan Technical University 3. Kazan State Power Engineering University صرفاً در رشته‌های مهندسی برق (قدرت و الکترونیک) و نیروگاه‌های حرارتی ۴٫ Saint-Petersburg State Transport University صرفاً در رشته‌های وابسته به حمل و نقل، مهندسی حمل و نقل و مهندسی راه، اقتصاد و مدیریت اجتماعی ۵٫ Voronezh State University of Architecture & Civil Engineering سودان ۱٫ Al Zaiem Al Azhari University (Jameat Al-Ziem Al-Azhari) 2. Al-Neelain University (Jameat Al-Neelain) 3. International University of Africa (Jameat Al-Ifriqya Al-Alamiyyah) 4. Khartoum International Institute for Arabic Language (معهدالخرطوم الدولی للغهالعربیه) ۵٫ Shendi University (Jameat Shendi) 6. Sudan University of Science and Technology (Jameat Al-Sudan LlellolomWal Technologia) 7. University of Gezira (Jameat Al-Gezira) 8. University of Juba (Jameat Juba) 9. University of the Holy Quran and Islamic science (Jameat Al-Quraan Al-Kareem wal-Derasat Al-Islamia) سوئیس ۱٫ Webster University Geneva 2. Haute Ecole d’Ingenierieet de Gestion du Canton de Vaude 3. Haute Ecole Spécialiséé de Suisse Occidentale عراق ۱٫الجامعة القادسی ۲٫جامعه اهل البیت Ahlulbait University عمان ۱٫جامعه الشرقیه ۲٫جامعة‌ السلطان‌ قابوس‌ ۳٫جامعه صحار ۴٫کلیه مزون للاداره والعلوم التطبیقیه ۵٫کلیه الشرق الاوسط لتقنیه المعلومات ۶٫کلیه مجان (Majan Colleg) فرانسه ۱٫ Ecole de Management Léonard de Vinci 2. Ecole Internationale de creation audiovisuelleetdrréalistion 3. Ecole Supérieure d’ingénieurs Léonard de Vinci 4. Eurecom Sophia Antipolis 5. Groupe école Supérieure de commerce ChambérySavoie 6. Institut International de Multimédia Léonard de Vinci فیلیپین ۱٫ Asian Institute of Management (AIM) 2. Ateneo De Manila University, Quezon City 3. Far Eastern University (FEU), Manila 4. International Rice Research Institute (IRRI) 5. Mindanao State University (MSU) 6. University of the Philippines – Manila 7. Xavier University (XU), Cagayan de Oro City قبرس ۲٫ Cyprus College 3. Cyprus International University 4. European University Cyprus 5. European University of Lefke 6. Girne American University 7. Inter College 8. Near East University 9. The Philips College 10. University of Cyprus 11. University of Nicosia قرقیزستان ۱٫ Kyrgyz National University of Jusup Balasagyn 2. Kyrgyz-Russian Slavic University 3. Kyrgyz Technical University ‘I.Razzakov’ قزاقستان

۱٫ Al Farabi Kazakh State National University 2. Almaty State University “Abai” ۳٫ Kazakh Abylai Khan University of International Relations and World Languages 4. Kazakh National Technical University ‘Kanys I. Satpaev’ ۵٫ Kazakh State Institute of Theartre and cinema “Zurgenov” ۶٫ Kazakh State University of Agriculture 7. Kazakhstan Institute of Management, Economics and Strategic Research 8. “L.N. Gumilev” Eurasian State University 9. S.Seifullin Kazakh Agro Technical University قطر ۱٫ جامعه قطر

کویت ۱٫ جامعة‌ الکویت‌ ۲٫ الهیئه العامه للتعلیم التطبیقی و التدریب گرجستان ۱٫ Apolon Kutateladze State Academy of Arts 2. IvaneJavakhishvili Tbilisi State University 3. SarajishviliTbilis State Conservatoire در رشته‌های مربوط به هنر موسیقی ۴٫ Technical Uniuversity

لبنان ۱٫الجامعة الاسلامیه فی لبنان صرفاًرشته های علوم سیاسی و مدیریت ۲٫الجامعه الالبنانیه الدولیه Lebanes International University 3.جامعه الجنان (لبنان) jinan University 4.دانشگاه آمریکایی لبنانLebanese American University مصر ۱٫ جامعة ‌حلوان‌ ۲٫ جامعة‌ الزقازق ۳٫ جامعة‌ الطنطا ۴٫ جامعة‌ المنصورة‌ ۵٫ جامعة‌ القناة ‌سوئز ۶٫ جامعة‌ المنوفیة‌ ۷٫ جامعة مینیا‌ یمن ۱٫ جامعة‌ عدن هلند ۱٫ AcademievoorEurythmie 2. Azusa TheologischeHochschool (in Ducth) 3. Bourdon HogeshoolvoorMuziek 4. Business School Nederland (BSN) 5. Christelijkeleergangen op reformatorischegrondslag de Driestar 6. De StichsteHogeschool 7. De VrijeMuziek- Akademie 8. De Wittenberg; Chr. Hogeschool en toerustingscentrum 9. Drenthe University of Applied Sciences, University of Professional Education 10. Driestar Christian University of Professional Education 11. Dronten, University of Professional Education, Agricultural 12. Dutch Delta University of Professional Education

  1. با سلام خدمت شما سوالی داشتم که ممنون میشم اگر منو راهنمایی کنین.
    من قصد زندگی در هند و ادامه تحصیل در اون کشور رو دارم.
    ۱-آیا با مدرک دیپلم کارودانش میتونم بعد از طی دوره زبان در دانشگاه ادامه تحصیل بدم؟
    ۲-و رشته ی انتخابی من در دانشگاه بنا بر دیپلمی که گرفتم خانه داری است فکر میکنم دوخت و طراحی لباس باشه آیا این رشته در دانشگاههای هند تدریس میشه اگر نه جایگزین آن چه رشته ای هست که میتونم بخونم؟

  2. من دیپلم کامپیوتر دارم و پیش دانشگاهی تجربی که معدل پیشم ۱۲/۷۷ هست با این شرایط میتونم دانشگاه راجیوگاندی یا دکتر ام جی ار دندانپزشکی بخونم؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.