نحوه ارزشيابي مدارک دانشجويان دکتري خارج

شوراي ارزشيابي مدارک تحصيلي خارجي در وزارت علوم، تحقيقات وفناوري شرايط لازم براي ارزشيابي مدارک افرادي که تاريخ شروع تحصيل دوره مربوط بهآنها بعد از اول ژانويه ۲۰۰۹ است و درخواست ارائه مقاله به ازاي اقامت کمتر دارندرا اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مصوبات شوراي ارزشيابي مدارکتحصيلي خارجي در وزارت علوم، ارزشيابي کليه مدارک تحصيلي مقطع دکتري سه ساله (چنانچه تاريخ شروع به تحصيل پس از ژانويه ۲۰۰۹ باشد) که حداقل مدت اقامت دانشجوييآنها در تحصيلات حضوري کمتر از ۲۷ ماه و حداقل ۲۱ ماه و در تحصيلات نيمه حضوري کمتراز ۱۸ ماه و حداقل مدت ۱۲ ماه باشد در صورت رعايت ضوابط و مقررات (اعم از داشتناستاد راهنماي داخلي، مقاله و بررسي هاي کيفي) به شرط تأمين چند شرط (مشروط به آنکهثبت نام و نظام آموزشي تحصيلات خارجي آنها تمام وقت و حضوري باشد) امکان پذيراست.
فرد متقاضي بايد به ازاي هر ۳ ماه اقامت کمتر در محل تحصيل، يک مقاله درحوزه تخصصي رشته مربوطه ارائه کند. همچنين سقف مقالات حداکثر ۲ مقاله براي حداکثر ۶ماه ارفاق براي حداقل مدت اقامت دانشجويي قابل محاسبه است و درج عبارت نيمه حضوريدر ارزشنامه هاي مربوط به تحصيلات نيمه حضوري ضروري است. اين سه شرط براي دوره هايدکتري بالاتر از سه سال نيز قابل اجرا است.
هر مقاله بايد داراي سه شرط باشد اعماز اينکه مقاله در نشريات معتبر علمي – پژوهشي و با نمايه بين المللي که در کشورهايغير از کشورهاي مستقل مشترک المنافع و آسياي ميانه به چاپ رسيده باشد (مقالات ارائهشده در کنفرانس ها – هر چند که نمايه بين المللي داشته باشد – احصا نمي شود)، دانشآموخته مولف اصلي آن باشد و موضوع آن در حوزه تخصصي رشته مقطع دکتري باشد (مقالاتتوسط حداقل دو عضو هيئت علمي متخصص در رشته مربوط بررسي و تأليف آنها توسط متقاضياحراز خواهد گرديد.)
افراد متقاضي در صورت داشتن ساير فعاليت هاي علمي در رشتهتخصصي مربوط کسب امتياز حداقل ۶۰ درصد از مجموع ماده ۲ آئين نامه ارتقاء اعضاي هيئتعلمي به شرح جدول زير مي تواند جايگزين صرفا يک مقاله براي کسر حداکثر سه ماه اقامتدانشجويي شود.
فعاليتهاي علمي
اختراع يا اکتشاف ثبت شده در داخل يا خارج ازکشور ، امتياز:۲۵ امتياز
هر مقاله مرتبط با حوزه تخصصي رشته تحصيلي منتشره درنشريات علمي – پژوهشي معتبر داخلي و خارجي ، امتياز:۲۰ امتياز
هر مقاله مرتبط باحوزه تخصصي رشته تحصيلي منتشره در نشريات علمي – ترويجي معتبر داخلي ، امتياز:۱۰امتياز
هر مقاله کامل مرتبط با حوزه تخصصي رشته تحصيلي منتشره مجموعه مقالاتکنفرانس هاي علمي معتبر داخلي و خارجي، امتياز:۵ امتياز
تأليف يا تصنيف هر کتابا موضوع مرتبط با حوزه تخصصي رشته تحصيلي مقطع دکتري ، امتياز:۴۰ امتياز
براساس مصوبات شوراي ارزشيابي مدارک تحصيلي در وزارت علوم، مدت اقامت دانشجويي برايتحصيل به صورت حضوري در دوره کارشناسي ارشد در کشور محل تحصيل مي تواند با تشخيصکميسيون با بررسي کيفي، بيش از دو سوم طول اسمي دوره مذکور برابر جدول ذيلباشد.
دوره تحصيلي
کارداني،طول اسمي دوره (ماه):۲۲،حداقل مدت اقامت دانشجويي (ماه):۱۸
کارشناسي سه ساله،طول اسمي دوره (ماه):۳۶،حداقل مدت اقامت دانشجويي (ماه):۲۷
کارشناسي چهار ساله،طول اسمي دوره (ماه):۴۸،حداقل مدت اقامت دانشجويي (ماه):۳۶
کارشناسي ارشد ناپيوسته،طول اسمي دوره (ماه):۲۴،حداقل مدت اقامتدانشجويي (ماه):۱۸
کارشناسي ارشد پيوسته،طول اسمي دوره (ماه):۶۰،حداقل مدت اقامتدانشجويي (ماه):۴۵
دکتري سه ساله،طول اسمي دوره (ماه):۳۶،حداقل مدت اقامتدانشجويي (ماه):۲۷
دکتري چهار ساله،طول اسمي دوره (ماه):۴۸،حداقل مدت اقامتدانشجويي (ماه):۳۶
ساير دوره ها،حداقل مدت اقامت دانشجويي (ماه):به تشخيص ادارهکل

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.