نحوه انتقال از دانشگاههای خارج به داخل

 نحوه انتقال از دانشگاههای خارج به داخل/ گروه‌بندی دانشگاه ها

 معاون دانشجویی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: دانشجویایرانی که در یک کالج کم رتبه و دورافتاده هند که حتی مورد تأیید وزارت علوم هندنیز نیست درس می خواند، می‌تواند در یک دانشگاه مورد تأیید جمهوری اسلامی ایرانادامه تحصیل دهد.محمود ملاباشی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلبافزود: برای انتقال به داخل دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاههای خارجیآئین نامه سهل و ساده ای تهیه شده است و نقطه برجسته این آئین نامه در آن است کهپاسخ یک مورد گنگ برای دانشجویان ایرانی دانشگاههای خارج کشور که متقاضی انتقال بهدانشگاههای داخل بودند را می دهد.

معاون دانشجویی وزیر علوم در این زمینهافزود: تا کنون برای دانشجویان ایرانی دانشگاههای خارج کشور گنگ بود که اگر تقاضایانتقال به دانشگاههای داخل کشور را ارائه کنند از دانشگاه یا کالجی که هم اکنونمشغول به تحصیل هستند به کدام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی در ایران منتقل خواهندشد.

وی از هم سطح سنجی دانشگاههای خارج با دانشگاههای داخل کشور به عنوان یکنقطه برجسته آئین نامه جدید انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج کشورنام برد و گفت: به عنوان مثال اگر یک ایرانی در یک دانشگاه هند مشغول به تحصیل باشدو درخواست انتقال و ادامه تحصیل در دانشگاههای ایران را داشته باشد، بر اساس آئیننامه جدید انتقال برایش روشن می شود که به کدام دانشگاه در ایران منتقل میشود.

ملاباشی که ۱۱ آبان ماه در نشستی مطبوعاتی از قرارگیری آئین نامه جدیدانتقال دانشجویان ایرانی دانشگاههای خارجی ظرف یک هفته پس از این نشست بر روی سایتوزارت علوم خبر داده بود، در توضیح علت تاخیر در انتشار این آئین نامه به مهر گفت: سه شنبه ۲ آذر ماه آخرین موردی که وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از این آئین نامهاشکال گرفته بود را رفع کردیم و امیدواریم وزیر علوم نیز به زودی تائیدکنند.

معاون دانشجویی وزیر علوم در تشریح دلیل تاخیر در انتشار این آئیننامه افزود: اینکه بتوانیم دانشگاههای خارجی را با دانشگاههای داخل کشور همسنگ کنیمکار آسانی نبود اما به هر ترتیب نقشه اولیه همسنگ سازی دانشگاههای خارج کشور بادانشگاههای داخل را تهیه کردیم.

وی از تقسیم بندی دانشگاههای داخل و خارجکشور به چهار گروه متناظر یکدیگر خبر داد و گفت: گروه یک شامل ۱۲ دانشگاه ایران،گروه ۲ شامل ۳۰ دانشگاه و گروه ۳ شامل بیش از ۳۰ دانشگاه ایران می شوند و گروه چهارنیز بیشتر شامل دانشگاههای آزاد اسلامی، پیام نور، غیرانتفاعی و جامع علمی کاربردیمی شود.

ملاباشی در تشریح همسنگ سازی دانشگاههای داخل و خارج کشور به مهرگفت: اگر یک دانشجوی ایرانی از یک کالج کم رتبه و دورافتاده هند که حتی مورد تاییدوزارت علوم هند نیز نیست بخواهد در یک دانشگاه مورد تایید جمهوری اسلامی ایرانادامه تحصیل دهد می تواند به یکی از دانشگاههای گروه چهار منتقل شود.

معاوندانشجویی وزیر علوم در خاتمه پاسخ به مهر خاطرنشان کرد: دانشجوی ایرانی که دردانشگاه خارجی که اصلا هم در دنیا معتبر نیست و وزارت علوم ایران نیز قبولش ندارددرس می خواند، می تواند به یکی از دانشگاههای آزاد اسلامی، پیام نور، غیرانتفاعی وجامع علمی کاربردی منتقل شود

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.