ارزشیابی مدارک

ارزشیابی مدارک

بازگشت به نامه های شماره ۳۰۶۱/س هـ مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۳و ۷۸/س هـ مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۳ در خصوص پرسشهای مطروحه ، نظرات اعضای محترم کميسيون ارزشيابی به شرح ذيل اعلام می شود :

الف :

۱) مدت تحصيل دوره کارشناسی ۳ تا ۵ سال ، کارشناسی ارشد ۲ تا ۳ سال بسته به طول رسمی دوره می باشد. مدت تحصيل دوره دکترا حداقل ۵ سال پژوهش بعد از دوره Bachelor و حداقل ۳ سال بعد از دوره Master است.
حضور در محل تحصيل ، بعد از دوره Master ،۲۴  ماه از زمان ثبت نام تا پايان تحصيل می باشد.

۲) شروع دوره دکترا از ثبت نام رسمی و قطعی در دانشگاه معتبر می باشد. ارائه گواهی از استاد راهنما ملاک حضور در محل تحصيل نمی باشد.

۳) انجام تحقيقات دوره تحصيلات تکميلی بايد زير نظر اساتيد راهنما انجام شود. در صورت نياز به انجام تحقيقات ميداني ، مي توان اطلاعات مورد نظر را به طرق مختلف اخذ نموده و به هر حال اين مولفه حداقل زمان حضور را متاثر نمی سازد.

۴) در رشته های علوم انسانی موضوع تحقيقات الزاما بايد تطبيقی باشد.

۵) مدت تحصيل از تاريخ ثبت نام قطعی و رسمی محاسبه مي گردد ، کما اين که از نظر دانشگاه هم دانشجو پس از ثبت نام قطعی رسميت پيدا می کند.

ب :

۱) ارائه مهر خروج دانشجويی برای دانشجويان شاغل به تحصيل مي باشد و افرادی که تحصيل خود را تمام يا ترک کرده اند نمی توانند از مهر خروج دانشجويی بهره مند شوند.

۲) کسانی که در حال حاضر دانشجو نمي باشند طبق قوانين و مقررات وزارت امور خارجه مانند ساير اتباع ايرانی می توانند از خدمات کنسولی استفاده نمايند.

۳) ارزشيابی مدارک تحصيلی دانش آموختگان خارج از کشور به عهده اداره کل دانش آموختگان و تاييد آن جهت ارائه به معاونت وظيفه عمومی ناجا به عهده اين اداره کل است.

۴) گواهی صحت صدور مدارک تحصيلی نمايندگی علمی و يا نمايندگی جمهوری اسلامي ايران صورت می پذيرد و اين امر به معنی ارزشيابی مدرک تحصيلی نيست.

ج :

۱) مدارک تحصيلی کارشناسی صادره از کالج Nowrosjee Wadia college وابسته به دانشگاه پونا در شش رشته زير با رعايت ضوابط قابل ارزشيابی شناخته شد:
زمين شناسی / شيمی / فيزيک / جانور شناسی / علوم کامپيوتر / الکترونيک

۲) مدارک تحصيلی کارشناسی ارشد صادره از کالج Nowrosjee Wadia college وابسته به دانشگاه پونا صرفا در رشته های شيمی و اقتصاد و زبان انگليسی با رعايت ضوابط قابل ارزشيابی شناخته شد.

۳) مدارک تحصيلی کارشناسی ارشد صادره از کالج Ness Wadia college وابسته به دانشگاه پونا صرفا در رشته بازرگانی با رعايت ضوابط قابل ارزشيابی شناخته شد.

۴) مشابه بند ۱۱ مصوبات هند (دانشگاه دهلی – کتاب نظام ارزشيابی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی خارج از کشور) ثبت نام در دوره کارشناسی ارشد ( Master ) کالج های فوق الذکر به شرط تحصيل تمام وقت در دانشگاه – کالج و سرپرست دانشجويان ارزشيابی می شود.

د :

۱) Ph.D  در رشته زبان و ادبيات فارسی از هيچيک از دانشگاههای خارجی قابل بررسی و ارزشيابی نمی باشد.

۲) Master  در رشته زبان و ادبيات فارسی صرفا از دانشگاههاي معتبر دو کشور تاجيکستان و افغانستان که زبان رسمي آنها فارسی است و با رعايت ضوابط و اخذ آزمون قابل بررسی و ارزشيابی است.

۳) Bachelor  در رشته زبان و ادبيات فارسی از کليه دانشگاههای مورد تاييد وزارت علوم با رعايت ضوابط و اخذ آزمون قابل بررسی و ارزشيابی می باشد.

۴) ارزشيابی مدارک زبان خارجی ثالث بنا به تشخيص کميسيون و با اخذ آزمون کتبی انجام می گيرد.

ه :

۱) کالج هايی که رتبه آنها در فهرست NAAC با رتبه A مشخص شده اند ، پذيرفته شوند.

۲) کالج هايی که رتبه آنها در فهرست NAAC با رتبه B + مشخص شده اند ،صرفا در رشته های با رتبه A و در صورت تاييد سرپرستی پذيرفته شوند. در مورد ساير رشته ها، موضوع پس از تاييد سرپرستی به همراه اطلاعات در کميسيون ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۳) کليه رشته هايی که در فهرست موسسه NBA قرار دارند ، پذيرفته شوند. ضمن اعلام مراتب فوق ارسال يک نسخه ازگزارش ارائه شده توسط کالج مورد نظر(Self Study Report) به اداره کل دانش آموختگان الزامیست

نکته : در مورد ساير کالجها که در ليست NBA يا NAAC قرار ندارند ، طبق روال معمول با تکميل فرم مربوطه و اطلاعات به استناد نظر سرپرستی در کميسيون ها بررسی و تصميم گيری خواهد شد.

لازم به ذکر است که تحصیل شما فقط از طریق داشتن ویزای تحصیلی برای دوره های زبان و مقاطع لیسانس و فوق لیسانس و ویزای تحقیقی (Research Visa) برای دوره های M.Phil, Ph.D, post Ph.d . میسر خواهد بود و تبدیل ویزای توریستی شما به تحصیلی در هند انجام نمی پذیرد و مستلزم بازگشت شما به ایران می باشد

قوانین ارزشیابی مداركی كه شروع دوره تحصیلی مربوط به آنها، بعد از اول ژانویه ۲۰۰۹ باشد :

ماده ۱:  در این مجموعه، واژه ها و عبارات زیر به جای مفاهیم مشروح مربوط به کار می روند :

۱-۱- وزارت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

۱-۲- اداره كل: اداره كل اموردانش آموختگان وزارت.

۱-۳-  مؤسسه: هر یک از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی خارج از کشور.

۱-۴-  ارزشیابی: تعیین ارزش علمی مدارک تحصیلی صادره از مؤسسات خارجی به مأخـذ یکـــی ازمقاطع رسمی مورد تایید وزارت.

۱-۵-  اعتبارسنجی: تعیین اعتبار علمی مؤسسات خارجی.

۱-۶-  مدت اقامت دانشجویی: مدت زمانی كه متقاضی ارزشیابی رسماً به عنوان دانشجو در كشور محل تحصیل (به استناد گذرنامه) اقامت داشته باشد. خاتمه اقامت دانشجوئی در پایان دوره، تاریخ آخرین امتحان درسی و یا تاریخ انجام دفاعیه از پایان نامه/رساله منظور می شود.

۱-۷- طول اسمی دوره: مدت زمان دوره بر اساس تقویم آموزشی رسمی موسسه (جدول ۱).

جدول ۱ (طول اسمی و حداقل مدت اقامت دانشجویی برای دوره های تحصیلی

حداقل مدت اقامت دانشجو (ماه)

طول اسمی دوره (ماه)

دوره تحصیلی

۱۸

۲۴

كاردانی

۲۷

۳۶

كارشناسی سه ساله

۳۶

۴۸

كارشناسی چهارساله

۱۸

۲۴

كارشناسی ارشدناپیوسته

۴۵

۶۰

كارشناسی ارشد پیوسته

۲۷

۳۶

دكترای سه ساله

۳۶

۴۸

دكترای چهارساله

به تشخیص اداره كل

سایر دوره ها

۱-۸- تحصیلات حضوری: تحصیلاتی که برای انجام آن، مدت اقامت دانشجویی حداقل به میزان مندرج در جدول ۱ باشد.

۱-۹- تحصیلات نیمه حضوری: تحصیلاتی که برای انجام آن، مدت اقامت دانشجویی كمتر از حداقل مدت اقامت (مندرج در جدول ۱) و بیش از نصف طول اسمی باشد.

۱-۱۰- تحصیلات غیرحضوری:

الف: تحصیلات مکاتبه ای، از راه دور، مجازی، الکترونیکی، مبتنی بر اینترنت  و مانند آنها

ب: تحصیلات با مدت اقامت دانشجویی کمتر از نصف طول اسمی دوره مطابق جدول ۱

ماده ۲: برای ارزشیابی مدارك، علاوه بر ضوابط و مقررات عمومی، رعایت ضوابط خاص هر كشور (مندرج در آدرس اینترنتی http://www.msrt.ir/sites/Grad_Dept/book.aspx ) نیز الزامی است.

ماده ۳: مدارك دانشگاهی حاصل از  تحصیلات نیمه حضوری در هیچیك از انواع دوره های تحصیلی كاردانی، كارشناسی و كارشناسی ارشد  قابل ارزشیابی نیست.

۳-۱-  شرایط لازم برای بررسی و ارزشیابی مدارك تحصیلی خارجی ناشی از تحصیلات نیمه حضوری در مقطع دكتری :

الف) داشتن استاد راهنمای داخلی (از اساتیدی كه در دانشگاه های دولتی داخل كشور مجاز به داشتن دانشجوی دكتری می باشند) از ابتدای تحصیل با تایید معاونت آموزشی دانشگاه. پرداخت هزینه های مربوط (به تشخیص دانشگاه) به عهده دانشجو است.

ب) احراز توانمندی های علمی- پژوهشی و حرفه ای متقاضی (از طریق اخذ آزمون، مصاحبه، برگزاری جلسه دفاعیه، بررسی پایان نامه و رساله، درخواست مقاله و یا بررسی نتایج علمی و قابلیتهای حرفه ای)

هر مقاله باید دارای شرایط ذیل باشد :

 • در نشریات معتبر علمی- پژوهشی و با نمایه بین المللی به چاپ رسیده باشد (مقالات ارائه شده در كنفرانس ها- هرچند كه نمایه بین المللی داشته باشند- احساء نمی شود).
 • دانش آموخته مؤلف اصلی آن باشد.
 • موضوع آن، هم راستا با رساله دكتری باشد.
 • مقالات توسط حداقل دو عضو هیأت علمی متخصص در رشته مربوط بررسی و تآلیف آنها توسط متقاضی احراز گردد.

ماده ۴ : مدارك دانشگاهی حاصل از  تحصیلات غیر حضوری در هیچیك از انواع دوره های تحصیلی كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكترا  قابل ارزشیابی نیست.

ماده ۵ : ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی تحت عناوین “حضوری” و “نـیـمــه حـضــوری” (صرفاً برای مقطع دكتری و مطابق با ماده ۳) انجام     می شود.  درج عبارت “نیمه حضوری” در ارزشنامه های مربوط ضروری است.

ماده ۶ : اعتبار علمی مؤسسات (و نیز شعب آنان در سایر کشورها) بر مبنای نظر “مرجع قانونی ذیربط” در کشور (های) متبوع و نظر کارشناسی ادارة کل امور دانش آموختگان تعیین می گردد.

مـاده ۷ :  مدارک تحصیلی با توجه به مدارک پیش نیاز به شرح ذیل ارزشیابی می شوند.

۱-۷- مدارک تحصیلی خارجی در سطح کارشناسی که منحصراً از مؤسسات مـعـتـبـــر اخـــذ شده باشند با ارائه مدرک دیپلم رسمی دوره متوسطه قابــل  ارزشیابی خواهند بود.

۷-۲- مدارک تحصیلی خارجی در سطح کارشناسی ارشد یا دکتری از مؤسسات معتبر که مستقیماً و بدون اخذ مدارک تحصیلی قبلی اخذ شده اند بر اساس نظر مدیر کل امــور دانش آموختگان، کمیسیون و یا شورای ارزشیابی وبا توجه به نظام آموزشی متعارف درمؤسسه محل تحصیل، فاصله زمانی شروع به تحصیل تا فراغت از تحصیل با رعایت كامل ماده ۳ و درصورت لزوم با ارزیابی توانمندی های علمی، پژوهشی و حرفه ای قابل ارزشیابی خواهندبود.

۷-۳ – در مورد آندسته از دانش آموختگانی که با مدرک دارای ارزش استخدامی و یــــــا معادل، در یكی از مؤسسات معتبر ادامه تحصیل داده و مدرک بالاتر اخذ نموده اند، مدرک موردنظر به مأخــــذ مقطع مربوط قابل ارزشیابی است.

ماده ۸ :  مدارک تحصیلی مربوط به برخی رشته های هنری، صنعتی و مانند آنها که علاوه بر دروس نظری، مهارتهای حرفه ای خاصی نیز از سوی مؤسسه محل تحصیل به دانشجویان ارائه می شود، مشروط به اعتبار مؤسسه، بر اساس ضوابطی که به تصویب شورای ارزشیابی خواهد رسید به مأخذ یکی از مقاطع رسمی با قیـد واژة “حرفه ای” قابل ارزشیابی خواهد بود.

ماده ۹ : حذف واژه “معادل ” از مدارک مربوط به مقاطع کارشناسی و بالاتر که قبلاً ارزشیابی شده اند، در صورت تکمیل مقطع بالاتر در مؤسسه معتبر و دریافت مدرک نهائی و یا کسب حداقل هشتاددرصد نـمـره آخرین فرد پذیرفته شده در آزمون  ورودی مقطع بالاتر در داخل کشور امکان پذیر است.

۹-۱-  حذف واژه “معادل”آن دسته از مدارک تحصیلات خارجی کـــه قـبــلاً بـه مــأخـــــذ “معادل کارشناسی” ارزشیابی شده حسب درخواست متقاضی با رعایـت دو شرط زیـــــر نیز قابل بررسی است.

– مدرک مورد نظر در سطح کارشناسی باشد.

–  طول دوره حداقل چهار سال باشد.

ماده ۱۰:تحصیلات ناتمام حسب ضوابط آموزشی مؤسسه محل تحصیل بصورت ذیل ارزشیابی خواهد شد.

۱۰-۱- تحصیلات ناتمام دوره های کارشناسی، در صورت گذراندن حداقل پنجاه درصد  واحدهای درسی یا معادل آن در نظام آموزشی سالانه حداکثر به مأخذ “کــاردانـــی”  قابل ارزشیابی است.

۱۰-۲ – تحصیلات ناتمام دوره های” کارشناسی ارشد پیوسته ” چنانچه متقاضـی دروس لازم درسطح کارشناسی را گذارنده باشد در صورت تایید کمیسیون و شورا حداکثر بــه مــأخـــذ”کارشناسی” قابل ارزشیابی است.

ماده ۱۱: ارزشیابی مدارک صادره از مؤسسات معتبر، بسته به کشور و مؤسسه محل تحصیل، نظام آموزشی،  طول و کیفیّت تحصیل، می تواند حسب نظر مدیرکل،کمیسیون و یا شورای ارزشیابی از طریق ارزیابی توانمندی های علمی، پژوهشی و حرفه ای متقاضی (انجام مصاحبه، اخذ آزمون، برگزاری جلسه دفاعیه،بررسی پایان نامه ورساله،درخواست مقاله ویابررسی نتایج عملی وقابلیتهای حرفه ای)صورت پذیرد.

ماده ۱۲: مدارک تحصیلات خارجی درچارچوب مقاطع رسمـــــی داخــــــل کـشــــور ارزشـیابــــــی می شـــود.کمیسیون های ارزشیابی در تعیین عنوان رشته تحصیلی، رشته و گرایش تحصیلات پیشین را نیز مد نظر قــرار می دهند.

ماده ۱۳: مدارک رشته های مرتبط با “زبان و ادبیات فارسی” از کلیه دانشگاه های خارجی که مورد تایید وزارت متبوع باشندبابررسی کیفی برابرضوابط ومقررات عمومی ارزشیابی قابل بررسی وارزشیابی میباشد.

ماده ۱۴: ارزشیابی مدارک “زبان خارجی ثالث” بنابه تشخیص کمیسیون و با بررسی کیفی انجام می گردد.

ماده ۱۵: مدارک دوره های شش ساله تحصیل (MVM6 ) در صورت ارایه پایان نامـــه و گذراندن ۲۲۰ واحد، “دکــتـــــرای عمومی حرفه ای دامپزشکی” و بدون ارایه پایان نامه، “کارشناسی ارشد دامپزشکی” ارزشیابی می گــــــردد.

ضمناً مدارک دوره های ۵ ساله دامپزشکی باارایه پایان نامه”کارشناسی ارشد دامپزشکی”ارزشیابی می شود.

ماده ۱۶:  مدارک دوره (Doctor of Business Administration (DBA چنانچه متضمن دفاع از رساله بوده باشد به ماخذ دکتری و درغیر اینصورت با ارائه حداقل یک مقاله کامل  (Full Paper) در زمینه رشته تحصیلی، که متقاضی مولف اصلی آن بوده و در نشریات معتبر دارای نمایه (Index) بین المللی چاپ شده باشد، به ماخذ دکتری قابل بررسی و ارزشیابی خواهد بود.

ماده ۱۷: مدارک صادره از دانشگاه هایی که از نظر وزارت متبوع غیرمعتبر ولی از نظر “مرجع قانونی ذیربط” در کشور متبوع خود معتبر باشند به شرح ذیل قابل بررسی و ارزشیابی می باشند.

الف) مدارک دوره های کاردانی به شرط دارا بودن دیپلم کامل متوسطه از ایران یا کشور مربوط، براساس ضوابط و مقررات عمومی ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی به ماخذکاردانی قابل بررسی وارزشیابی است.

ب) مدارک دوره های کارشناسی در صورت احراز هریک از شرایط ذیل براساس ضوابط و مقررات عمومی ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی به ماخذ کارشناسی قابل بررسی و ارزشیابی است.

ب-۱) از طریق معرفی به یکی از دانشگاه های دولتی، غیر انتفاعی، پیام نور و جامع علمی- کاربردی جهت تعیین سطح و تکمیل واحد (درصورت ضرورت حداکثر تا ۴۰ واحد از دروس اصلی و تخصصی با توجه به نظر دانشگاه پذیرنده).

ب-۲) قبولی در آزمون جامع مربوط به مدارک معادل کارشناسی توسط سازمان سنجش آموزش کشور.

ب-۳) شرکت در آزمون ورودی کارشناسی ارشد در داخل کشور و کسب حداقل هشتاد درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در رشته مربوط.

ب-۴) درصورت تمایل متقاضی، مدرک کارشناسی موردنظر به ماخذ کاردانی (یک مقطع پایین تر) قابل بررسی و ارزشیابی است.این مصوبه صرفاً ناظر به مدارک صادره از دانشگاه هایی است که از نظر مسئولین ذیربط درکشور خارجی مورد نظر(مانند وزارت علوم)به عنوان یک موسسه آموزش عالی معتبر شناسائی شده باشند.

ماده ۱۸:  بررسی و ارزشیابی مدارک مقطع دکترای رشته های مربوط به زبان و ادبیات (عربی، روسی و …) که بنابه ضوابط مربوط نیازمند انتشار مقاله در نشریات دارای نمایه بین المللی است، می تواند درقبال ارائه مقالات چاپ شده در نشریات علمی- پژوهشی معتبر در کشورهای مربوط (کشورهای عربی، روسیه و …) انجام پذیرد.

ماده ۱۹: هر گونه درخواست تجدید نظر و یا اعتراض در رابطه با عناوین اعطایی در ارزشیابی، صرفاً تا یک سال پس از صدور گواهی قابل بررسی است. صدور ارزشنامه طی این مدت منوط به امضای تعهدنامه مبنی بر اعلام موافقت کتبی متقاضی با رای صادره و نیز پرداخت وجه مربوط به الصاق تمبر (به استناد دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارائی) خواهد بود. بدیهی است پس از صدور ارزشنامه هیچگونه اعتراضی قابل قبول نخواهد بود.

ماده ۲۰: برای ارزشیابی، ارائه مدارک مندرج در تقاضانامه  و تکمیل کاربرگه های مربوط  الزامی است.

برگرفته از وب سایت رایزن علمی ایران در هند

بر اساس آخرين ضوابط ارزشيابی مدارک تحصيلی خارج کشور آغاز شده بعد از ژانويه۲۰۰۹ توسط اداره کل دانش‌آموختگان وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، مدارك دوره‌های نيمه حضوری و غيرحضوری ارزشيابي نمي‌شود و امكان حذف واژه «معادل» از مدرك و ارزشيابی تحصيلات ناتمام فراهم شد. به گزارش سرويس صنفی آموزشی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، بر اساس اعلام وزارت علوم، مدارك دانشگاهی حاصل از تحصيلات نيمه حضوری در هيچ يك از انواع دوره‌های تحصيلی كاردانی، كارشناسی و كارشناسی ارشد قابل ارزشيابی نيست. البته، بررسی و ارزشيابی مدارك تحصيلی خارجی ناشی از تحصيلات نيمه حضوری در مقطع دكترا تحت شرايطی قابل ارزشيابی است.
بر اين اساس، داشتن استاد راهنمای داخلی از ابتدای تحصيل با تاييد معاونت آموزشی دانشگاه و احراز توانمندی‌های علمی پژوهشی و حرفه‌ای متقاضی برخی از اين شرايط است .
مدرك دكتراي نيمه حضوري تحت شرايط خاص ارزشيابي مي‌شود همچنين مقاله‌های مربوطه بايد در نشريات معتبر علمی پژوهشی و با نمايه بين‌المللي به چاپ رسيده باشد، دانش‌آموخته مؤلف اصلی آن باشد، موضوع آن، هم راستا با رساله دكترا باشد، مقالات توسط حداقل دو عضو هيأت علمي متخصص در رشته مربوط بررسی و تاليف آنها توسط متقاضی احراز شود
بر اساس اين گزارش مدارك دانشگاهی حاصل از تحصيلات غير حضوری در هيچيك از انواع دوره‌های تحصيلی كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكتری قابل ارزشيابی نيست .
بر اساس اين گزارش، طول اسمی دوره، مدت زمان دوره بر اساس تقويم آموزشی رسمی موسسه می‌باشد

گفتنی است، طول اسمی دوره و حداقل مدت اقامت دانشجويی در مقطع كاردانی به ترتيب۲۴و۱۸ ماه، در مقطع كارشناسی سه ساله ۳۶ و ۲۷ ماه، در مقطع كارشناسی چهارساله ۴۸ و ۳۶ ماه، در مقطع كارشناسی ارشد ناپيوسته ۲۴ و ۱۸ ماه، در مقطع كارشناسی ارشد پيوسته ۶۰ و۴۵ ماه، مقطع دكترای سه ساله ۳۶ و ۲۷ ماه و دكترای چهار ساله ۴۸ و ۳۶ ماه می‌باشد
به گزارش ايسنا، همچنين تحصيلات حضوری، تحصيلاتی است که برای انجام آن، مدت اقامت دانشجويی حداقل به ميزان مذكور باشد و تحصيلات نيمه حضوری، تحصيلاتی است که برای انجام آن، مدت اقامت دانشجويی كمتر از حداقل مدت اقامت و بيش از نصف طول اسمی باشد .
گفتنی است، تحصيلات غيرحضوری شامل تحصيلات مکاتبه‌ای، از راه دور، مجازي، الکترونيکی، مبتنی بر اينترنت و مانند آنها و تحصيلاتی است كه مدت اقامت دانشجويی کمتر از نصف طول اسمی دوره باشد .
بر اساس اين دستورالعمل برای ارزشيابی مدارك، علاوه بر ضوابط و مقررات عمومی، رعايت ضوابط خاص هر كشور نيز الزامی است .

ارزشيابی مدارک تحصيلی با توجه به مدارک پيش نياز
مدارک تحصيلی خارجی در سطح کارشناسی که منحصراً از مؤسسات معـتبر اخذ شده باشند با ارائه مدرک ديپلم رسمی دوره متوسطه قابل ارزشيابی خواهند بود .
همچنين، مدارک تحصيلی خارجی در سطح کارشناسی ارشد يا دکترا از مؤسسات معتبر که مستقيماً و بدون اخذ مدارک تحصيلی قبلی اخذ شده‌اند بر اساس نظر مدير کل امور دانش آموختگان، کميسيون و يا شورای ارزشيابی وبا توجه به نظام آموزشی متعارف درمؤسسه محل تحصيل، فاصله زمانی شروع به تحصيل تا فراغت از تحصيل و درصورت لزوم با ارزيابی توانمندی‌های علمی، پژوهشی و حرفه‌ای قابل ارزشيابی خواهند بود .
گفتنی است، در مورد آندسته از دانش آموختگانی که با مدرک دارای ارزش استخدامی و يا معادل، در يكی از مؤسسات معتبر ادامه تحصيل داده و مدرک بالاتر اخذ نموده‌اند، مدرک موردنظر به مأخذ مقطع مربوط قابل ارزشيابی است .

ارزشيابی مدارک تحصيلی برخی رشته‌های هنری و صنعتی
مدارک تحصيلی مربوط به برخی رشته‌های هنری، صنعتی و مانند آنها که علاوه بر دروس نظری، مهارتهای حرفه‌ای خاصی نيز از سوی مؤسسه محل تحصيل به دانشجويان ارائه می شود، مشروط به اعتبار مؤسسه، بر اساس ضوابطي که به تصويب شورای ارزشيابی خواهد رسيد به مأخذ يکی از مقاطع رسمی با قيـد واژة «حرفه ای» قابل ارزشيابی خواهد بود .

شرايط حذف واژه «معادل» از مدارك
شايان ذكر است، حذف واژه «معادل» از مدارک مربوط به مقاطع کارشناسی و بالاتر که قبلاً ارزشيابی شده‌اند، در صورت تکميل مقطع بالاتر در مؤسسه معتبر و دريافت مدرک نهائی و يا کسب حداقل۸۰ درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در آزمون ورودی مقطع بالاتر در داخل کشور امکان پذير است .
حذف واژه «معادل» آن دسته از مدارک تحصيلات خارجی که قـبلاً بـه مأخذ «معادل کارشناسی» ارزشيابي شده حسب درخواست متقاضی در صورتيكه مدرک مورد نظر در سطح کارشناسی باشد و طول دوره حداقل چهار سال باشد، قابل بررسی است .

ارزشيابی تحصيلات ناتمام دانشگاهی
بر اساس اين گزارش، تحصيلات ناتمام حسب ضوابط آموزشی مؤسسه محل تحصيل تحت شرايطی قابل ارزشـيابی خواهد بود . تحصيلات ناتمام دوره‌های کارشناسی، در صورت گذراندن حداقل۵۰ درصد واحدهای درسی يا معادل آن در نظام آموزشی سالانه حداکثر به مأخذ «کاردانی» قابل ارزشيابی است .
همچنين تحصيلات ناتمام دوره‌های «کارشناسی ارشد پيوسته» چنانچه متقاضـی دروس لازم در سطح کارشناسی را گذارنده باشد در صورت تاييد کميسيون و شورا حداکثر به مأخذ «کارشناسی» قابل ارزشيابی است .

ارزشيابی مدارک صادره از مؤسسات معتبر

ارزشيابی مدارک صادره از مؤسسات معتبر،وابسته به کشور و مؤسسه محل تحصيل، نظام آموزشی، طول و کيفيت تحصيل، می‌تواند حسب نظرمديرکل،کميسيون و يا شورای ارزشيابی ازطريق ارزيابی توانمندی‌های علمی، پژوهشی وحرفه‌ای متقاضی صورت می‌پذيرد
همچنين به گزارش ايسنا، مدارک تحصيلات خارجی در چارچوب مقاطع رسمی داخل کشور ارزشـيابی می‌شود .
کميسيون‌های ارزشيابی در تعيين عنوان رشته تحصيلی، رشته و گرايش تحصيلات پيشين را نيز مد نظر قـرار می‌دهند .

ارزشيابی مدارک رشته‌های مرتبط با « زبان و ادبيات فارسی »
مدارک رشته‌های مرتبط با «زبان و ادبيات فارسی» از کليه دانشگاه‌های خارجی مورد تاييد وزارت متبوع، با بررسی کيفی برابر ضوابط و مقررات عمومی ارزشيابی قابل بررسی و ارزشيابی می‌باشد .
همچنين ارزشيابی مدارک «زبان خارجی ثالث» بنابه تشخيص کميسيون و با بررسي کيفي انجام مي‌شود .
به گزارش ايسنا، مدارک دوره‌های شش ساله تحصيل ( MVM6 ) در صورت ارايه پايان نامه و گذراندن ۲۲۰ واحد، «دکترای عمومی حرفه‌ای دامپزشکی» و بدون اين پايان نامه، «کارشناسی ارشد دامپزشکی» ارزشيابی می‌شود .
ضمناً مدارک دوره‌های پنج ساله دامپزشکی با ارايه پايان نامه، «کارشناسی ارشد دامپزشکی» ارزشيابی می‌شود .

ارزشيابی مدارك دوره DBA
مدارک دوره ( Doctor of Business Administration) (DBA ) چنانچه متضمن دفاع از رساله بوده باشد به ماخذ دکترا و در غير اينصورت با ارائه حداقل يک مقاله کامل ( Full Paper ) در زمينه رشته تحصيلی، که متقاضی مولف اصلی آن بوده در نشريات معتبر دارای نمايه بين‌المللی چاپ شده باشد، به ماخذ دکتری قابل بررسی و ارزشيابی خواهد بود

شرايط ارزشيابی مدارک صادره از دانشگاه‌های غيرمعتبر
مدارک صادره از دانشگاه‌هايی که از نظر وزارت متبوع غيرمعتبر ولی از نظر “مرجع قانونی ذيربط” در کشور متبوع خود معتبر باشند تحت شرايطی قابل بررسی و ارزشيابی است .
بر اين اساس، مدارک دوره‌های کارداني به شرط دارا بودن ديپلم کامل متوسطه از ايران يا کشور مربوط، براساس ضوابط و مقررات عمومي ارزشيابی مدارک تحصيلی خارجی به ماخذ کاردانی قابل بررسی و ارزشيابی است .
مدارک دوره‌های کارشناسی در صورت احراز برخی شرايط و براساس ضوابط و مقررات عمومی ارزشيابی مدارک تحصيلی خارجی به ماخذ کارشناسی قابل بررسی و ارزشيابی است .
برخی از اين شرايط عبارتند از، معرفی به يکی از دانشگاه‌های دولتی، غيرانتفاعی، پيام نور و جامع علمی کاربردی جهت تعيين سطح و تکميل واحد و قبولی در آزمون جامع مربوط به مدارک معادل کارشناسی توسط سازمان سنجش، شرکت در آزمون ورودي کارشناسی ارشد در داخل کشور و کسب حداقل ۸۰ درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در رشته مربوط .
همچنين درصورت تمايل متقاضی، مدرک کارشناسی موردنظر به ماخذ کاردانی قابل بررسی و ارزشيابی است. البته اين مصوبه صرفاً ناظر به مدارک صادره از دانشگاه‌هايی است که از نظر مسئولين ذيربط در کشور خارجی مورد نظر به عنوان يک موسسه آموزش عالی معتبر شناسائی شده باشند .

ارزشيابی مدارک مقطع دکترای رشته های مربوط به زبان و ادبيات
بررسی و ارزشيابی مدارک مقطع دکتراي رشته های مربوط به زبان و ادبيات (عربی، روسی و …) که بنابه ضوابط مربوط نيازمند انتشار مقاله در نشريات دارای نمايه بين المللی است، مي‌تواند درقبال ارائه مقالات چاپ شده در نشريات علمی پژوهشی معتبر در کشورهای مربوط مانند کشورهای عربی، روسيه و غيره انجام شود .
پس از صدور ارزشنامه هيچگونه اعتراضی قابل قبول نيست گفتنی است، هرگونه درخواست تجديد نظر و يا اعتراض در رابطه با عناوين اعطايی در ارزشيابی، صرفاً تا يک سال پس از صدور گواهی قابل بررسی است. صدور ارزشنامه
طي اين مدت منوط به امضای تعهدنامه مبني بر اعلام موافقت کتبی متقاضی با رای صادره و نيز پرداخت وجه مربوط به الصاق تمبر خواهد بود. بديهی است پس از صدور ارزشنامه هيچگونه اعتراضی قابل قبول نخواهد بود

نکته : رشته های علوم پزشکی درتمام مقاطع ليسانس يا فوق ليسانس يا تخصصی بر اساس قوانين وزارت بهداشت و درمان ارزشيابی می گردد.

معمولا سيستم آموزشی برای رشته های مختلف متفاوت است مثلا در گروه علوم، دانشجو در سال اول می تواند چهار درس را انتخاب کند اين چهار درس شامل دو کتاب است يعنی به طور کامل ۸ کتاب و چهار درس عملی برای چهاردرس وجود خواهد داشت که اصطلاحا به عنوان practical  ناميده می شود Practical در هندوستان بسيار مهم است و تقريبا هر روز به مدت ۳ ساعت خواهد بود و دانشجو موظف است در کلاسها شرکت کند تا به صورت علمی و عملی و به صورت انفرادی کارهای تحقيقاتی را انجام دهد. در تمام مقاطع تحصيلی practical وجود خواهد داشت. در رشته های علوم که شامل گياه شناسی، جانور شناسي، زمين شناسی، شيمی، فيزيک، کامپيوتر، برق، با يوتکنولوژی ميكروبيولوژي و غيره است هر شخص چهار درس را انتخاب می کند و به صورت سالی واحدی یا به عبارت کامل تر سالی به ادامه تحصيل می پردازد. در پايان هر سال تحصيلی که مصادف با عيد نوروز در ايران است امتحانات بر گزار می گردد که با استرس و فشار زيادی همراه است به علت اينکه برای قبولی شخص واقعا بايد زحمت کشيده باشد. سيستم امتحانات به صورت تشريحی به همراه شکل و علامت گزاری و توضيحات ۵- ۶ صفحه ای برای سئوالات با ارزش نمره بالا و نيم صفحه ای برای سئوالات  ۲ نمره ای است.

در پايان هر شخص که از ۱۰۰ نمره ۳۲ را اخذ کند در صورتی که در امتحانات ميان ترم نمره ۸ از ۲۰ اخذ کند قبول خواهد شد يعنی نمره قبولی ۴۰=۸+۳۲ از ۱۰۰ نمره است.

در گروه علوم که اصطلاحاscience  ناميده می شود، هر شخص می تواند فقط در۴ نمره تجديد شود و اگر تعداد تجديدی ها از ۴ بيشتر باشد، به شخص اجازه ورود به سال  ۲ داده نمی شود و هر شخص که تعداد تجديدهايش ۴ و کمتر باشد می تواند به سال ۲ برود ولی اين شخص بايد در سال ۲ اين چهار درس يا کمتر را قبول شود. سال دوم به صورت ترمی بر گزار می گردد و هر شخص می تواند ۳ درس انتخاب کند. نحوه انتخاب اين  ۳ درس بايد طوری شود که شخص در سال آخر يکی از آنها را به عنوان درس اصلی يا رشته خود انتخاب کند. در سال دوم علاوه بر این ۳ درس زبان انگليسی پيشرفته متناسب با اصطلاحات رشته شخص آموزش داده می شود. در سال سوم شخص از ميان درسهای سال ۲ يکی را به عنوان درس اصلی انتخاب می کند. درکل دانشجوی رشته علوم درهندوستان واقعا برای پيشرفت بايد تلاش کند و با سيستم درس خواندن در شب امتحان تقريبا پاس کردن امکان ناپذير است.

نكات مهم

ارزشیابی مدارك تحصیلی خارجی دانشگاههای معتبر اعلام شده طبق ضوابط مصوب در شورایعالی ارزشیابی و پس از طرح در كمیسیونهای مربوطه انجام می‌گردد.

ضوابط ارزشیابی مدارك تحصیلی دانشگاههایی كه بصورت معتبر مشروط  ، اعلام شده‌اند به شرح  زیر می‌باشد :

۱٫ شركت و قبولی درامتحان جامع علوم‌پایه برای رشته‌های پزشكی،دندانپزشكی و داروسازی (بجز كشور مجارستان )

۲٫ برای دانشجویان رشته پزشكی قبولی در امتحان پره‌انترنی و گذراندن دوره انترنی در كشور

۳٫ برای دانشجویان رشته‌های دندانپزشكی و داروسازی شركت در امتحان جایابی و تكمیل دوره

۴٫ دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع عمومی در دانشگاههای معتبر مشروط كه متقاضی انتقال به داخل كشور می‌باشند در صورت داشتن سایر شرایط مندرج در آئین‌نامه انتقال ملزم به قبولی در امتحان جامع علوم پایه می‌باشند.

۵٫ برای دانشجویانی كه از تاریخ ۱/۹/۲۰۰۳ در یكی از دانشگاههای معتبر مشروط در رشته‌های پزشكی ، دندانپزشكی و یا داروسازی شروع به تحصیل نمایند ارزشیابی بر اساس شرایط فوق‌الذكرصورت خواهد گرفت كه :

الف : معدل كتبی دیپلم دبیرستان نظام قدیم از ۱۵ به بالا و نظام جدید (پیش‌دانشگاهی) از ۱۶ به بالا باشد.

ب : دیپلم دوره دبیرستان علوم تجربی یا ریاضی و فیزیك باشد.

برای ارزشیابی مدرك مقطع عمومی  دانش‌آموختگان دوره‌های اوردیناتوری یا اسپیرانتوری در رشته‌های پزشكی و دندانپزشكی و همچنین برای دانش‌آموختگان رشته‌های غیر بالینی كه مدرك Ph.D اخذ نموده‌اند (از قبیل داروسازی و رشته‌های علوم پایه پزشكی شرط شركت و قبولی در امتحان علوم پایه حذف می‌شود.

برای كلیه افرادیكه ازتاریخ اول سپتامبر۲۰۰۵ تحصیل خود را در یكی ازدانشگاههای معتبراعلام شده دركشورهای روسیه ، بلاروس ، اوكراین، ارمنستان و آذربایجان آغاز می‌نمایند،  در صورتی كه فقط مدرك اوردیناتوری یا اسپیرانتوری داشته باشند ملزم به شركت در امتحان علوم پایه وطی سایرمراحل اعلام شده قبلی می‌باشند و در صورت داشتن مدرك اوردیناتوری و آسپیرانتوری امتحان علوم پایه حذف می‌شود.

دانش‌آموختگان مقاطع تخصصی رشته‌های پزشكی دانشگاههای معتبر اعلام شده در كشورهای روسیه، بلاروس ، اوكراین،  آذربایجان و ارمنستان پس از انجام مراحل ارزشیابی مدرك مقطع عمومی جهت ارزشیابی مقطع تخصصی مكلف به شركت در امتحانات ورودی دستیاری پزشكی و در صورت كسب ۶۰% نمره بالاترین نمره اخذ شده در امتحان پذیرش دستیاری مدرك تخصصی مورد ارزشیابی وكسری دوره تخصصی جهت تكمیل دوره تعیین خواهد شد.

مدرك دانش‌آموختگان مقطع Ph.D رشته‌های داروسازی ، علوم‌پایه پزشكی و بهداشت پس از انجام مراحل ارزشیابی مدرك مقطع قبلی (لیسانس، فوق‌لیسانس و یا دكترای عمومی گروه پزشكی) بر اساس سیستم نظام آموزشی بصورت دكترای پژوهشی یا دكترای تخصصی ارزشیابی خواهد شد.

با توجه به طول و عرض دوره‌های تخصصی (بالینی ، غیر بالینی و Ph.D ) در دانشگاههای كشورهای روسیه، بلاروس ، اوكراین، آذربایجان ، ارمنستان  و عدم همحوانی با دوره‌های تخصصی داخل كشور، امكان انتقال دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره‌های تخصصی علوم پزشكی از دانشگاههای كشورهای مذكور به دانشگاههای داخل كشور وجود ندارد.

۶٫  شرایط اختصاصی انتقال در مقاطع كاردانی ، كارشناسی و دكترای عمومی به شرح ذیل می‌باشد:

میانگین نمرات امتحان كتبی پایان دوره متوسطه نظام قدیم یا میانگین كل پایان دوره پیش‌دانشگاهی نظام جدید متقاضی نباید برای انتقال به دوره‌های كاردانی از ۱۲ و دوره‌های كارشناسی پیوسته و ناپیوسته كمتر از ۱۴ باشد.

میانگین نمرات امتحان پایان دوره متوسطه متقاضیان انتقال دیپلمه نظام قدیم در مقاطع دكترای عمومی ( پزشكی ، دندانپزشكی و داروسازی) نباید كمتر از ۱۶ و میانگین كل پایان‌ دوره پیش‌دانشگاهی دیپلمه‌های نظام جدید نباید كمتر از ۱۷ باشد.

میانگین نمرات پایان مقطع كارشناسی برای متقاضیان انتقال در مقطع كارشناسی ارشد ناپیوسته نباید كمتراز ۱۵ باشد.

حداقل واحد گذرانده شده یا معادل آن در نظام تحصیلی سالانه و حداقل میانگین قابل قبول در دانشگاه مبدا در مقاطع مختلف تحصیلی به شرح ذیل است:

الف ـ برای انتقال در مقاطع كاردانی و كارشناسی ناپیوسته دانشجو می‌بایست حداقل ۱۸ واحد درسی یا یك نیمسال تحصیلی در نظام سالانه را با حداقل میانگین نمرات ۱۴ در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.

ب ـ برای انتقال در مقطع كارشناسی پیوسته دانشجو می‌بایست حداقل ۳۶ واحد درسی یا دو نیمسال تحصیلی با حداقل میانگین نمرات ۱۴ در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.

ج ـ برای انتقال در مقطع كارشناسی ارشد ناپیوسته دانشجو باید حداقل ۱۶ واحد درسی یا دو نیمسال تحصیلی در نظام سالانه را با حداقل میانگین كل نمرات ۱۵ در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.

د ـ برای انتقال در مقاطع دكترای عمومی (پزشكی ، دندانپزشكی و داروسازی) دانشجو باید حداقل ۷۲ واحد درسی در نظام واحدی یا ۴ نیمسال تحصیلی در نظام سالانه را با حداقل میانگین كل نمرات ۱۵ در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.

۱- شرایط انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دوره دستیاری خارج از كشور به یكی از دانشگاههای داخل كشور به شرح ذیل می‌باشد:

الف) دارا بودن مدرك دكترای عمومی مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی

ب) گذراندن حداقل نیمی از دوره دستیاری در خارج از كشور ( بر اساس طول دوره دستیاری در داخل كشور) در یكی از دانشگاههای مورد تایید كه انتقال در دوره دستیاری از آن دانشگاه توسط شورایعالی ارزشیابی مدارك، مجاز اعلام گردیده است.

ج) شركت در امتحان دستیاری داخل كشور و كسب حداقل ۸۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه آزاد در همان رشته و همان سال در آن دانشگاه.

د) تعیین سطح دستیاری پس از امتحانات علمی و عملی

توجه : لیست دانشگاههای مورد تائید ایران در وزارت خانه های علوم و بهداشت موجود میباشد .

توجه : قبل از اعزام به دانشگاههای خارج حتما از شرائط ارزشیابی در ایران پس از فارغ التحصیلی اطمینان حاصل فرمائید .

توجه : در صورت تمایل به انتقال به ایران با وزارت خانه های مرتبط تماس حاصل فرمائید .

توجه : معیارهای كلي ارزشيابي مدارك تحصيلي دانشگاههاي خارج از كشور از لحاظ وزارت بهداشت را می توانید از اینجا ببینید

 1. با سلام دخترم رشته ریاضی بوده حالا میخواد رشته پزشکی شرکت کنه آیا میتونه اونجا تغییر رشته بده و در رشته پزشکی ادامه تحصیل بده .ممنون از راهنمایی شما

  • برای پزشکی می بایست پیش دانشگاهی خود را به تجربی تغییر دهند و این کار را قبل ثبت نام می بایست انجام دهند که برای الیجیبل شدن مشکلی برایشان پیش نیاید

 2. با سلام
  مدرک کاردانی مکانیک دریایی را دارم و دورهای جانبی مهندسی دربایی را گذرانده ام .ایا میتوانم با مدرک کاردانی دانشکده دولتی برای اخذ پذیرش کارشناسی در رشته مکانیک از هند اقدام کنم؟
  ایا باز هم باید سه سال درس بخونم تا کارشناسی را دریافت کنم ؟

 3. باسلام ببخشیدمیتونیدبنده روراهنمایی کنیدازلطفتون بسیارمتشکرم

  معدل کتبی دیبلمم۹۵/۱۲ومعدل کلش ۱۴/۱۶است بیش دانشگاهی تجربی با معدل ۲۷/۱۴ میخواستم بدونم برای تحصیل دررشته ی دندانبزشکی یاداروسازی هندایابرای ارزشیابی مدارک وزارت علوم و بهداشت مدارک من رو تایید میکنه ودرصورت تحصیل در هنددردانشگاه مورد تایید ایران بس از بازگشت برایم مشکلی بیش نمی اید.

  • سلام
   به شرطی که شما دروس اصلی را تک ماده نکرده باشید مثل زیست فیزیک،ریاضی و زبان
   با این شرایط میتئانید برای دندانپزشکی اقدام کنید.
   با موسسه تماس بگیرید.

 4. باعرض سلام واحترام خدمت شماممکنه بنده رادرباره ی سوالی که مییرسم راهنمایی کنیدازشماسیاسگذارم

  بنده مدرک دییلمم رادررشته ریاضی بامعدل کتبی۴۹/۱۰ ومعدل کل۵۰/۱۵وبیش دانشگاهی رادررشته تجربی بامعدل کتبی ۲۷/۱۴ومعدل کل۹۶/۱۴گذراندم میخواستم شمامرحمت کنید و جواب بدین برای ارزشیابی مدارک وتاییدوزارت علوم وبهداشت برای ادامه تحصیل دررشته دندانبزشکی یا داروسازی موردقبول است.

  اگربرایتان مقدور است لطف فرمایید وجوابش رابرایم ایمیل نماییددرصورت مقدور نبودن لطفا جوابش رادراینجا بدهید ممنون اززحمات شایان شما

  • سلام
   شما میتوانید برای دندانپزشکی اقدام کنید.به شرطی که دروس اصلی را تک ماده نکرده باشید.
   زیست.فیزیک،ریاضی و زبان
   در مورد دیپلم بهتر است در هندوستان در کنار تحصیل بصورت غیر حضوری اقدام به گرفتن دیپلم نیز بفرمایید تا در نهایت و با برگشت به ایران با مشکل مواجه نشوید.

 5. باسلام
  من دارای مدرک کارشناسی زیست شناسی دریا با معدل ۱۵:۳۰ از دانشگاه آزاد تهران هستم. آیا می توانم برای کارشناسی ارشد رشته تغذیه پذیرش بگش بگیرم؟ لطفا راهنمای ام کنید.
  با تشکر .
  ر.ح

 6. سلام فرق دانشگاه مشروط معتبر با دانشگاه معتبر رشته های پزشکی چیه؟ ایا دانشگاه مشروط امتحان علوم پایه داره و دانشگاه معتبر نیاز به متحان علوم پایه نداره لطفا دقیق توضیخ بدین ممنون میشم

  • سلام
   بله دانشگاه های مشروط بعد از ورود به ایران باید امتحانات جامع بدهید

   ولی دانشکاه های غیر مشروط چنین امتحانی ندارد.

 7. با سلام.ضمن تشکر از سایت خوبتون.میخواستم بدونم آیا این درسته که مقطع دکتری مثلا رشته مهندسی دانشگاه پونا ارزشیابی نمیشه؟شما برای مقطع دکتری رشته برق کدام دانشگاه را پیشنهاد میکنید؟

  • سلام
   رشته شما در پونا بهاراتی مورد تایید است و مشکلی ندارد
   برای رشته ی برق دکترا دانشگاه های مالزی به صرفه تر هستند
   با شماره ی ۰۲۱-تلفن تماس: ۲۶۴۷۱۱۳۵
   شماره همراه:
   +۹۸۹۱۲۲۳۱۸۸۰۵
   +۹۸۹۳۵۶۶۶۸۸۰۵بخش مالزی موسسه تماس بگیرید

 8. باسلام و خسته نباشيد
  رشته ي من رياضي بوده و معدل کتبي من ۱۳/۴۴
  من درايران از رشته ي مهندسي پزشکي غيرانتفاعي قبول شدم
  ولي نامزدم از هندوستان هستش
  ومن ميخوام بدونم با اين معدل کتبي ميتونم تو هندوستان به يکي از بهترين دانشگاه ها برم يا خير
  و اينکه مدرک ايران معتبرهستش يا مدرک هندوستان
  ممنون ميشم راهنماييم کنيد
  باتشکر

  • سلام
   شما میتوانید از ابتدا وارد یم رشته ی دیگر بشوید
   مثلا داروسازی و یا شته های مهندسی و علوم و …
   که ایران نیز آنرا تایید کند

 9. من میخواستم ببینم که آیادردانشکده پزشکی هندمانند دانشکده های ما آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی دارند ؟ اگر بلی چگونه است ؟ از نظر چه زمانی با چه محتوایی و یا چند سئوال و چه نوع سئوالی برگزار می شه ؟ ممنونم ازاینکه به من بگید .فاب

  • سلام
   دانشگاه راجیو گاندی برای پذیرش پزشکی آزمون ورودی ندارد و تنها شرایط مدرک دیپلم و پیش شما را ارزیابی میکند.

 10. باسلام وعرض خشته نباشید خدمت جنابعالی اگر امکانش هست به سوال بنده جواب بدین
  من بادیبلم وبیش دانشگاهی تجربی دارم ودر مقطع بیش دانشگاهی در درس ریاضی با نمره ی ۹/۷۵ این درس را تک ماده انداخته ام .
  میخواستم بدونم میتوانم دررشته ی داروسازی تحصیل کنم؟
  اگر لطف کنید سریع جوابم را بدین خیلی لزف میکنین
  باتشکر و قدردانی فراوان ازشما

  • سلام
   شما حتما باید درس تک ماده را پاس کنید.
   البته میتوانید در حین تحصیل در داروسازی این اقدام را انجام دهید
   با شماره ۲۲۴۱۵۹۴۶ تماس بگیرید.

 11. باعرض سلام وخسته نباشیدخدمت شما

  دیبلمم ریاضی است ودردرس فیزیک سوم دبیرستان ازتک ماده استفاده کردم ایاامکان تحصیل دررشته ی داروسازی درهندوستان رادارم

  • سلام
   بله امکان ان هست.
   البته بهتر است در ایران این درس تک ماده را پاس کنید.
   ولی در نهایت باید همزمان با تحصیل این درس را نیز امتحان دهید و از مدرسه مدرک قبولی اش را بگیرید و به دانشگاه ارائه دهید.
   با شماره ۲۲۴۱۵۹۴۶ تماس بگیرید.

 12. سلام من لیسانس مهندسی نرم افزار از دانشگاه آزاد تهران با معدل ۱۴٫۱۱ هستم.آیا میتوانم در یکی از دانشگاههای درجه یک هندوستان در همین رشته در مقطع ارشد ادامه تحصیل بدهم؟

 13. سلام
  من دیپلم ریاضی با معدل کتبی ۱۷/۸۸و معدل کل ۱۹٫۲۶ دارم و در رشته مهندسی مکانیک درس میخونم و حدود ۹۰ واحد پاس کردم .آیا میتوانم در رشته پزشکی یا کارشناسی بیولوژی پذیرش بگیرم؟

  • سلام
   برای رشته پزشکی باید دیپلم و پیش تجربی داشته باشید
   اما برای بیولوژی با پیش ریاضی میتوانید پذیرش بگیرید

 14. دیپلم ساختمان سال ۱۳۶۱٫رادارم سال ۲۰۰۸٫لیسانیس سیویل را بصورت مکاتبه ای ازدانشگاه Grand valley university دریافت نموده ام وآمادگی برای آزمون هم دارم .
  ضوابط ارزشیابی مدارک خارجی قبل از سال ۲۰۰۹درمورد اینجانب اجرامی شود؟ باتوجه به اینکه مدارک این دانشگاه را غیرمعتبر اعلام کرده اند؟
  باتشکر

 15. سلام من مدرک فیزیو تراپی گرفتم در سامانه تاک هم ثبت شده فقط پاسپورت قدیمی را گم کردم پاسپورت قدیمی چقدر واجب البته کپی ویزا و مهر ورود به کشور میزبان را کپی دارم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.