وزارت بهداشت

دانشگاههاي مورد تاييد كشور مالزی

بر اساس مصوبات دویست و بیست و پنجمین جلسه شوراي عالي ارزشيابي مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۷ ، با بررسی های کارشناسی مد نظر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و در نظر گرفتن ۷۰۰ دانشگاه برتر QS و ۸۰۰ دانشگاه برتر Times و ۵۰۰ دانشگاه برتر Shanghai، لیست نهایی دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت جهت ورودی های سال ۲۰۱۷-۲۰۱۸ در رشته های مربوط به علوم پزشکی در کشور مالزی به شرح زیر اعلام می گردد. لازم به ذکر است این لیست سالیانه مورد بازبینی و بازنگری قرار گرفته و از سال تحصیلی مذکور صرفاً دانشگاههای موجود در این لیست جهت ادامه تحصیل مورد تایید بوده و مدارک صادره طبق ضوابط قابل ارزشیابی می باشد.

تذكر ۱: دانشگاههاي موجود در ليست وزارت متبوع و رتبه بندي فوق، صرفا در كشور اصلي مورد تاييد بوده و شعبات اين دانشگاهها در ساير كشورها قابل ارزشيابي نمي‌باشد.

تذكر ۲: جهت ارزشيابي مدارك تحصيلي خارج از كشور ، علاوه بر مورد تاييد بودن دانشگاه، رعايت ضوابط آيين نامه ارزشيابي مدارك الزامي مي‌باشد.

براساس مصوبات شورايعالي ارزشيابي مورخ ۹۰/۹/۲۰ دوره‌هاي كارشناسي ارشد صرفاً By Research قابل ارزشيابي نمي‌باشند.

 

 

لازم به توضیح است برای رشته های گروه پزشکی، معیار ارزشیابی دیدگاه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. بر این اساس دانشگاههای زیر در کلیه مقاطع و رشته های پزشکی مورد تایید می باشند.

  • Malaya university (UM)
  • Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
  • Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
  • Universiti Putra Malaysia (UPM)
  • Universiti Sains Malaysia (USM)
  • Universiti Teknologi Petronas (UTP)
  • International Islamic University Malaysia (IIUM)
  • University Teknologi MARA

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.